Sjunde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 21 juni träffades referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskningsprojekt om kopparkorrosion i syrefritt vatten för sjunde gången sedan referensgruppen bildades i mars 2010. På mötet diskuterades bland annat Mini-Can och Prototypförvar-projektet. MKG framförde på mötet kritik mot att kärnavfallsbolaget vid upptaget av Prototypförvaret inte har vidtagit några åtgärder för att undersöka frågeställningar som uppkom, men blev obesvarade, vid upptaget av senaste försökspaketet i LOT-projektet. 

UPPDATERING: Minnesanteckningarna från sjunde referensgruppsmötet är klara och finns nedan.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har sedan referensgruppens bildande arbetat för att gruppen skulle följa hela kärnavfallsbolaget SKBs forskning på KBS-metodens barriärsystem av koppar och lera, inte bara försök rörande kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten. Förberedelserna för försöket vid Uppsala universitet att upprepa KTH-forskarnas kopparkorrosionsexperiment i rent syrefritt vatten fortsätter men är något försenat. Även avrapporteringen av undersökningen av ett gammalt provrör vid SP är försenat. På det sjätte mötet med referensgruppen diskuterades möjligheten att gruppen även kan följa delar av arbetet med att ta upp den yttre delen av Prototypförvarsförsöket och försökspaket 3 i MiniCan-försöket, bägge i Äspölaboratoriet. Det sjunde mötet ägnades i första hand åt att konkretisera hur detta ska kunna gå till.

Mötet diskuterade först MiniCan-försöket. Claes Taxén redovisade en genomgång som gjorts på SKB:s uppdrag av aktuella försöksresultat från MiniCan-projektet. De två konsultrapporter med försöksresultat som gåtts igenom av Taxén (se presentationen nedan) offentliggjordes inte utan ska genomgå en så kallad kvalitetsgranskning av SKB innan referensgruppen får ta del av dem.

Efter en presentation av det pågående upptaget av den yttre delen av prototypförvarförsöket diskuterades hur kopparkorrosion skulle undersökas vid upptaget. SKB och deras konsultbolag Clay Technology berättade att inga andra undersökningar har gjorts än de som genomfördes vid upptaget av det senaste försökspaketet i LOT-försöket 2006. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning är kritisk till detta. Det fanns ett antal frågeställningar rörande syrgasfrihet och kopparkorrosionsprocesser i en syrgasfri miljö som inte kunde besvaras efter brytningen av LOT på det sätt försökspaketet tog upp. Att upprepa en sådan hantering vid upptaget av prototypförvaret innebär att resultat av vikt för prövningen av ansökan för ett slutförvar kan gå förlorade. Den första av två kapslar är redan upptaget och informationen är förlorad. Brytningen av återfyllningen ovanför den andra kapseln ska påbörjas i slutet av augusti och då försvinner även sakta men säkert möjligheterna att få kunskap om syrgasfrihet i miljön kring den kapseln.

Presentationerna från mötet finns nedan. Minnesanteckningar från mötet kommer att publiceras så fort de blir klara.

 

Länkar:

Dagordningen till sjunde referensgruppsmötet >> 

Uppdatering:

Mötesanteckningar från det sjunde referensgruppsmötet 21 juni 2011 >>

Bilaga A: "Minican resultatöversikt juni 2011”, av Claes Taxén 110621 >>

Bilaga B: ”Minican Brytning av försök 3” av Claes Taxén, 110621 >> 

Bilaga C: ”KBP1001 Brytning av Prototypförvaret” av Lars-Erik Johannesson och Pär Grahm, 110621 >> 

Bilaga D: SKB:s plan för upptaget av MiniCan, experiment 3 >> 

Bilaga E: Underlag för referensgrupp avseende Minican >>

Nyhet om det sjätte referensgruppsmötet 2011-04-28 >>

Nyhet om det femte referensgruppsmötet 2011-03-23 >> 

Nyhet om det fjärde referensgruppsmötet 2010-11-15 >>

Nyhet om det tredje referensgruppsmötet 2010-08-27 >>

Nyhet om det andra referensgruppsmötet 2010-06-07 >>

Nyhet om det första referensgruppsmötet 2010-03-24 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev