SKB tar upp försökspaket som kan avgöra kärnbränsleförvarets framtid utan insyn

Som svar på en direkt fråga från MKG på ett SSM-möte den 16 oktober uppgav kärnavfallsbolaget SKB att försökspaket i LOT-försöket har tagits upp – utan insyn från andra parter. LOT-försöket genomförs i Äspölaboratoriet och analysen av kopparkorrosion i LOT-paketen kan avgöra frågan om kopparns lämplighet som kapselmaterial. MKG och dess medlemsföreningar framför nu i en skrivelse till Strålsäkerhetsmyndigheten att det är av yttersta vikt att resultaten av försöket redovisas öppet och hanteras enligt god vetenskaplig praxis. Och att resultat vad gäller kopparkorrosion finns tillgängliga innan regeringen tar beslut i tlllåtlighetsfrågan för kärnbränsleförvaret.

Frågan om koppars lämplighet som kapselmaterial har länge varit omgärdad av en vetenskaplig kontrovers, och sedan mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen kom den 23 januari 2018 har frågan fått en allt tydligare roll för kärnbränsleförvarets framtid. 

Under ett möte som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ordnade den 16 oktober 2019 för att informera om kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprogram Fud 2019 uppgav bolaget att det omstridda försökspaketet S2 tagits upp – i ett svar på en direkt fråga från MKG .

Det har inte funnits någon information om detta från bolaget tidigare, inte heller i forskningsprogrammet Fud 2019. Bolaget har dessutom sagt att resultaten från upptaget inte ska redovisas och hanteras förrän i SSM:s stegvisa prövning efter att regeringen har gett både tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen.

MKG och dess medlemsföreningar har under många år framfört att försökspaket måste tas upp och analyseras med avseende på hur mycket kopparkorrosion som skett. Föreningar menar att om upptag och analys görs på rätt sätt kan det avgöras om koppar är ett lämpligt kapselmaterial eller inte för kärnbränsleförvaret.

Föreningarna har dessutom krävt att upptaget sker med full öppenhet och med kvalitetssäkring av resultaten. Detta har än så länge inte skett för upptaget av S2-paketet.

I en skrivelse till SSM framför nu MKG och dess medlemsföreningar att det därför är av yttersta vikt att Strålsäkerhetsmyndigheten agerar för att upptaget ska kunna ha den roll som behövs i den pågående miljöprövningen av kärnbränsleförvaret.

Det är för föreningarna en självklarhet att tillräcklig redovisning av resultat rörande kopparkorrosion föreligger innan regeringen tar beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken. Nu har upptaget skett utan insyn och kvalitetssäkring vilket möjliggör för kärnavfallsbolaget att, i strid med vetenskaplig praxis, endast redovisa resultat som bolaget tror på och som inte riskerar kärnbränsleförvarsprojektets framtid.

MKG menar att även med en översiktlig studie av vad som hänt med koppar i S2-paketet kommer det med stor sannolikhet att gå att förstå att koppar inte beter sig i slutförvarsmiljön som sökandens teoretiska antaganden säger. Föreningen vänder sig nu till SSM för att få myndigheten att agera för att kvalitetssäkra resultaten från upptaget av S2-paketet och för att få fram översiktliga men tillräckliga resultat rörande kopparkorrosion så fort som möjligt.

Krav på av att Strålsäkerhetsmyndigheten agerar
MKG och dess medlemsföreningar framför nu i en skrivelse till SSM att föreningarna vill att myndigheten omedelbart agerar för att se till att tillräckliga resultat tas fram från LOT S2-paketet för att kunna visa om koppar är ett bra kapselmaterial eller inte för kärnbränsleförvaret. Detta måste göras så att regeringen har tillgång till resultaten innan beslut tas om tillåtlighet eller ej enligt miljöbalken. 

Föreningarna vill snarast ha svar på följande frågor:

1. Hur tänker SSM agera för att snabbt få fram och kvalitetssäkra de nödvändiga resultaten från S2-paketet rörande kopparkorrosion på centralrörets varmaste del och kopparkupongerna?

2. Kan SSM få fram bilder på de upptagna centralrören i LOT-försöken, inklusive den varmaste delen?

3. Kan SSM se till att oberoende metallografiska studier görs av den varmaste delen av kopparytan på det upptagna S2-paketet?

MKG har tillsammans med medlemsföreningarna Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner även den 28 oktober kompletterat yttrandet till regeringen över kärnbränsleförvaret från den 30 september för att informera om LOT-upptaget. Föreningarna framför till regeringen att det är av yttersta vikt att resultat och analys från försöket kvalitetssäkras och tillgängliggörs innan regeringen tar beslut i tlllåtlighetsfrågan för kärnbränsleförvaret. Länk till nyhet om detta finns nedan.

Läs skrivelsen till SSM:

MKG:s frågor till SSM om kvalitetssäkring och redovisning av resultat av LOT-försöket, 191024 >>

Nyhet om att Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM 191016 >>

Läs även:

MKG kompletterar med ett tredje yttrande till regeringen om ny skrivelse till SSM om LOT-upptaget, 200122 >>

MKG svarar SSM om vikten av analys av upptagna paket i LOT-försöket, 191220 >>

SSM svarar MKG efter avslöjandet om LOT-upptaget, 191127 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen, 191119 >>

Nyhet om att MKG följer upp upptaget av LOT-försök med ny skrivelse till SSM, 191119 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG kompletterar yttrandet till regeringen om kärnbränsleförvaret (SKB:s kopparkorrosionskomplettering), 191028 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig till regeringen om kärnbränsleförvaret (SKB:s kopparkorrosionskomplettering), 190930 >>

Läs även nyhet om att SSM yttrar sig över SKB:s komplettering, 190930 >>


Yttranden och rapporter över SKB:s kompletteringar om kopparkorrosionen

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG yttrande över SKB:s komplettering, 190930 >>

SSM:s granskningsrapport över SKB:s komplettering, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt miljöbalken, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt kärntekniklagen, 190930 >>

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s kompletteringar 190913 >>

Nyhet om andra särskilt intressanta yttranden om kärnbränsleförvaret >>

Länk till KTH-forskarnas yttrande 190913 >>

Länk till Naturvårdsverkets yttrande 190913 >>

Länk till Länsstyrelsen i Uppsala läns yttrande 190913 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks yttrande 190705 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks komplettering 190909 >>

Här finns alla yttranden i regeringens prövning enligt miljöbalken (ärende M2018/00217/Me) >>

Här finns alla yttrandena i regeringens prövning enligt kärntekniklagen (ärende M2018/00221) >>
 

Läs även:

Anstånd för yttrande till regeringen om kärnbränsleförvaret, 190903 >>

SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss, 190425 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s kompletteringsyttranden 190404 >> 

Länk till yttrandet till regeringen enligt miljöbalken på SKB:s hemsida, 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt kärntekniklagen på SKB:s hemsida, 190404 >>


Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle 190129 >>

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert 181030 >>

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om slutförvaret 180508 >>

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen och kompletterat den 27 januari 2023. Kärnavfallsbolaget SKB har valt att i första hand prioritera bolagets andra pågående mål hos domstol och myndighet (Clab och SFR 2). Bolaget har fått anstånd till den 30 juni 2023 med att skicka in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev