Strålsäkerheten brister i Clab och SFR

Strålsäkerheten brister i kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s mellanlager för använt kärnbränsle, Clab och slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall SFR. Detta uppger Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som bedriver tillsyn.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB driver två kärntekniska anläggningar. Den ena anläggningen är ett mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamn, Clab, och den andra är ett slutförvar för låg- och medelaktivt kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark, SFR. Strålsäkerhetsmyndigheten har uppdraget att bedriva tillsynen på anläggningarna.

Den 7 april skickade Strålsäkerhetsmyndigheten ett föreläggande till bolaget. Myndigheten kräver att SKB tar fram ett åtgärdsprogram för att säkerställa att anläggningarna drivs på ett strålsäkert sätt. Efter inspektioner på anläggningarna har myndigheten bedömt att bolaget inte uppfyller kraven på ledning och styrning som regleras i myndighetens föreskrifter. Anläggningscheferna vid Clab respektive SFR har enligt myndigheten ett begränsat handlingsutrymme i förhållande till ansvar. De kan inte styra över nödvändiga resurser och de kan inte i tillräckligt hög grad påverka beslut som tas av ledningen och som påverkar säkerheten. Myndigheten tar i sitt föreläggande också upp brister i samarbetet mellan de två anläggningarna Clab och SFR, vilket myndigheten vill se bättring på.

I föreläggandets avsnitt om kompetenssäkring skriver myndigheten: ”SKB styr arbetet med att värdera resultat av arbete som görs av inhyrd personal. SSM bedömde att SKB brister i styrningen av när, hur och vem som ska göra en värdering av resultatet av det arbete som utförs av inhyrd personal. Efter denna inspektion har SSM vid tillsyn dock sett exempel på att SKB brister i förmågan att värdera resultat av arbete som läggs ut på konsulter. Dessa exempel har observerats vid SKB:s utredning av sprickan i förvaringsbassäng 14 (14) samt vid hanteringen av spännstagsfrågan (29). Vid en uppföljande verksamhetsbevakning (30) ett är efter genomförd inspektion kunde SSM konstatera att SKB hade påbörjat arbetet med att omhänderta bristen. Men mot bakgrund av gjorda observationer från utredningen av sprickan i bassäng 14 samt händelsen med brustet spännstag ansåg SSM att det är förvånande att det ska ta så lång tid för SKB att åtgärda de identifierade bristerna.”

Strålsäkerhetsmyndigheten ställer sig frågande till om bolaget kan uppnå och vidmakthålla ett effektivt djupförsvar på anläggningarna. Myndigheten kräver att SKB tar ett helhetsgrepp på de brister som finns i verksamheten och utreder sambandet mellan dessa och verksamhetens organisation, ledning och styrning.

Myndighetens föreläggande kommer bara en månad innan bolaget planerar att lämna in en ansökan om ett nytt slutförvar för låg- och medelaktivt avfall, SFR 2, som de vill bygga alldeles intill det nuvarande SFR. Det samråd som föranleder ansökan har haft ett ytterst begränsat underlag och även den kommande ansökan riskerar att sakna tillräckligt med redovisningar av alternativa platser, metoder och miljökonsekvenser.

 

Länkar:

[img_assist|nid=1029|title=|desc=|link=none|align=left|width=22|height=18]SSM:s föreläggande till SKB avseende driften av Clab och SFR >>

Nyhet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida om att SKB måste ta fram åtgärdsprogram, 140407 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM kräver av SKB att utreda åldersrelaterade försämringar i Clab, 130925 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB skjuter fram inlämnandet av ansökan om SFR 2, 140310 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG skickar in sina synpunkter efter det tredje samrådsmötet för SFR 2, 140217 >>