Utredning tillsatt om långsiktiga medel till kommuner och miljöorganisationer

Miljödepartementet har tillsatt en utredning om finansieringen av kommuners och miljöorganisationers långsiktiga arbete med kärnavfallsfrågor. Utredningen ska genomföras av hovrättsassessorn Helena Wedlin Swedenborg och ska påbörjas den 17 augusti och avslutas senast den 28 februari nästa år.

Uppdatering: Utredningen redovisades inte den 28 februari 2022 utan är försenad.

Uppdatering 2: Regeringen presenterade den 11 juli 2022 ett förslag på långsiktiga medel till kommuner och miljöorganisationer (länk till nyhet nedan).

Den 22 juni togs det ett beslut på Miljödepartementet att genomföra en utredning om framtiden för kommuners och miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor. Beslutet och uppdragsbeskrivningen finns nedan.

Som bakgrund kan nämnas att Kärnavfallsrådet den 22 januari 2019 föreslog att finansieringslagen ska ändras så att ideella organisationer återigen ska kunna erhålla medel ur kärnavfallsfonden. Rådet skrev att de ideella organisationernas insatser och kunskap mer än väl motsvarat det ekonomiska stöd som givits under prövningen av ett förvar för använt kärnbränsle. Rådet hänvisar också till mark- och miljödomstolen som framhåller att det vid den fortsatta prövningen behövs en diskussion om hur miljöorganisationer och enskilda kan ges en möjlighet till fortsatt information om deltagande i miljöprocessen.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG, stödjer rådets förslag och har i det remissvar föreningarna lämnade till regeringen den 13 september 2019 om en ny kärntekniklag stött rådets förslag och utvecklat det något.

Östhammars kommun har också haft synpunkter på hur dagens system för medel till kommunen fungerar.

För närvarande erhåller miljöorganisationer medel för arbete med kärnavfallsfrågor via statsbudgeten. Av de 3 miljoner som finns tillgängliga erhåller MKG under 2021 2,2 miljoner.

 

Länkar:

Miljödepartementet Beslut Utredning om en långsiktig finansiering för kommuner och ideella miljöorganisationers medverkan i frågor om slutförvar (M 2021:01270), 210622 >>

Miljödepartementet Uppdragsbeskrivning Utredning om en långsiktig finansiering för kommuner och ideella miljöorganisationers medverkan i frågor om slutförvar (M 2021:01270), 210622 >>

Uppdatering: Regeringen föreslår långsiktiga medel till kommuner och miljöorganisationer – Kärnavfallsrådet avvecklas, 220711 >>

Kärnavfallsrådet till regeringen: Ideella organisationer bör återigen få pengar ur kärnavfallsfonden, 190122 >>

MKG med medlemsföreningar yttrar sig över ny kärntekniklag, 190913 >>

Fortsatta medel till MKG för 2021, 210308 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev