Aktuellt

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Oskarshamns och Östhammars kommuner har skickat in varsin likalydande skrivelse till Miljödomstolen med en begäran om mer tid för att behandla remissen om kompletteringsbehov av slutförvarsansökan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen och MKG anser att den internationella granskningsgruppen bör ta del av de frågeställningar som lyfts i samrådet inför slutförvarsansökan samt de yttranden i FUD-processen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB har svarat miljödomstolen att de avser att skicka kompletteringar rörande säkerhetsanalysen, SR-Site endast till SSM.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 8 november lämnade Naturskyddsföreningen och MKG in en ansökan till Miljödomstolen om att få förlängd svarstid på domstolens remiss angående kompletteringsbehovet för SKB:s slutförvarsansökan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Miljödomstolen har skickat en ny tidplan för handläggningen av slutförvarsmålet. I den nya tidplanen anges att SSM, har till den 1 november 2012 på sig att komma in med yttrande om kompletteringar.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Miljödomstolen hade den 16 november ett möte med SSM där myndigheten och domstolens arbete under prövningen med kärnavfallsbolaget SKB:s slutförvarsansökan diskuterades.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Inbjudna till mötet var de remissinstanser som fått myndighetens remiss men önskemål om synpunkter på kompletteringsbehov av slutförvarsansökan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Domstolen beviljade rådet en förlängd remisstid till den 1 november 2012.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Dokumenten som översatts är säkerhetsanalysen SR-Site till svenska och miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, till engelska.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM har fått beviljat längre tid för sitt yttrande till domstolens remiss om kompletteringsbehov. Miljödomstolen har beviljat SSM förlängd remisstid från 16 april till 1 november 2012.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Det finns risk för att viktiga forskningsresultat rörande kopparkorrosion går förlorade i kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s pågående prototypförvarsförsök.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Syftet med remissen är att få synpunkter från remissinstanser på kvaliteten på ansökningsunderlaget, dvs vilka kompletteringar som behövs.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB har svarat myndigheten att kompletteringar kommer finnas tillgängliga senast den 1 september. De referenser som utgörs av rapporter kommer att finnas på SKB:s hemsida allt eftersom de är klara.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM har efter en inledande bedömning av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle startat den inledande sakgranskningen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 17 maj inleder en expertgrupp tillsatt av OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, en granskning av slutförvarsansökan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Som första åtgärd skickar domstolen ut ansökan till ett antal remissinstanser med en en förfrågan om vilka önskemål det finns om kompletteringar till ansökan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har skickat en tidsplan för handläggningen av ansökan till sökanden.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Projektplanen beskriver SSM:S arbete med att granska kärnkraftsbolagens kärnavfallsbolags, SKBs, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Idag har kärnavfallsbolaget SKB lämnat in sin ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle till SSM och Miljödomstolen. Inlämningen skedde trots den breda kritik som riktats mot bolaget.