Yttranden

Här kan du ladda ner de yttranden som MKG skickat in till domstol och myndigheter.

På MKG:s hemsida Om slutförvarsansökan kan du även separat följa de yttranden som Naturskyddsföreningen och MKG lämnar in i granskningen av slutförvarsansökan. Här finns föreningarnas diarie >>

Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturvårdsverket har samlat in synpunkter från svenska myndigheter, organisationer och privatpersoner om den nya ryska kärnkraftsreaktorn som det finska kärnkraftbolaget Fennovoima OY vill bygga i norra Finland.    Länkar
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 15 oktober skickat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.
Publicerad den i kategorin Nyheter Yttranden
Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB vill bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i ett område söder om Forsmarks kärnkraftverk. Platsen är ett värdefullt våtmarksområde och SKB har ansökt och fått dispens från artskyddsförordningen av Länsstyrelsen. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har överklagat beslutet. 
Publicerad den i kategorin Yttranden
Den 8:e februari hade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett möte. Efter mötet har sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, framfört att SSM bör ta ansvar för strålsäkerhetsfrågorna och att domstolen skulle kunna arbeta med de andra frågeställningarna.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat en komplettering till sitt tidigare inskickade yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och mark- och miljödomstolen.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Sommaren 2011 antog EU:s ministerråd ett direktiv om att skapa ett gemenskapsramverk för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Den svenska regeringen gav Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att utreda vilka konsekvenser som kan uppstå när direktivet införs i Sverige. 
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade den 1 juni in ett gemensamt yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten och mark och miljödomstolen med krav på kompletteringar av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Till Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM 2011/3522 och till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG delyttrande inom kompletteringsfasen till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Föreningarna vill ha tillgång till samtliga företagsinterna rapporter från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB med forskningsresultat mm som rör slutförvarsansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG har svarat på Miljödepartementets remiss på förslaget att lägga in de delar av kärntekniklagen och strålskyddslagen som rör strålning som ett kapitel i miljöbalken. Föreningarna är i huvudsak positiva till utredningen.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade i juni ut en remiss med förslag på säkerheter och höjningar av kärnavfallsavgiften för åren 2012-2014. MKG har under flera år efterfrågat en höjning av avgiften och stödjer i sitt yttrande SSM:s förslag. 
Publicerad den i kategorin Yttranden
MKG:s yttrande över SKB:s forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram 2010 (Fud-10).
Publicerad den i kategorin Yttranden
MKG:s yttrande över SKB:s forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram 2007 (Fud-07).
Publicerad den i kategorin Yttranden
MKG:s yttrande över SKB:s forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram 2004 (Fud-04). Mars 2005.
Publicerad den i kategorin Yttranden
MKG:s yttrande över Statens kärnkraftinspektions (SKI) förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för 2006 enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m m 2005-11-25
Publicerad den i kategorin Yttranden
MKG:s yttrande över finansieringsutredningen SOU 2004:125. April 2005.