Yttranden

Här kan du ladda ner de yttranden som MKG skickat in till domstol och myndigheter.

På MKG:s hemsida Om slutförvarsansökan kan du även separat följa de yttranden som Naturskyddsföreningen och MKG lämnar in i granskningen av slutförvarsansökan. Här finns föreningarnas diarie >>

Publicerad den i kategorin Yttranden
I ett kompletterande yttrande till regeringen i prövningen av kärnbränsleförvaret skriver Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) att ny information som framkommit om kopparkorrosionsresultaten från de i höstas upptagna försökspaketet i LOT-experimentet.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har skickat in ett nytt yttrande till regeringen i prövningen av kärnbränsleförvaret. Detta efter att föreningarna har gjort bedömningen att ytterligare dialog med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) om upptagningen av LOT-försöket i Äspölaboratoriet inte kommer att leda vidare till något konstruktivt.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har lämnat in ett gemensamt yttrande över förslaget till forskningsprogrammet Fud-2019. Föreningarna tar i yttrandet upp att kärnavfallsbolaget SKB har tagit upp två försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har skickat in en tredje komplettering till deras yttrande den 30 september i regeringens prövning av kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings (MKG) har den 7 januari 2020 lämnat ett yttrande till Naturvårdsverket inom samrådet enligt Esbokonventionen om de danska planerna för mellanlagring av radioaktivt avfall.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Efter att mer information framkommit om upptagningen av LOT-försöket i Äspölaboratoriet lämnar nu Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) ytterligare än komplettering till sitt yttrande rörande remisser i regeringens prövning av ansökningar av ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken och kärntekniklagen.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Med anledning av att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB meddelat att det experimentella försökspaketet benämnt LOT S2 tagits upp kompletterar nu Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG sitt yttrande till regeringen om korrosionsfrågorna.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Den komplettering kärnavfallsbolaget SKB lämnade till regeringen i april 2019 om kopparkapselns funktion i det tilltänkta kärnbränsleförvaret visar inte att bolagets ansökan uppfyller krav för att få tillåtlighet enligt miljöbalken. Det framför Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG i ett yttrande till regeringen.
Publicerad den i kategorin Yttranden
MKG har tillsammans med Naturskyddsföreningen och Jordens vänner lämnat in yttrande över ny kärntekniklag. Föreningarna anser det särskilt viktigt att kärntekniklagen får en bättre överensstämmelse med miljöbalken, att det blir tydligt hur samråd ska gå till och vem som äger rätt att överklaga beslut.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG lämnade den 23 augusti in ett gemensamt yttrande över förslaget om föreskrifter om kärnavfallsfinansiering som Riksgälden gått ut med den 20 juni 2019.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG yttrade sig i sak till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten om ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR den 31 oktober 2018.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har yttrat sig i sak till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten om ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande angående frågan om vilandeförklaring i artskyddsmålet, mål M4617-13.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen och MKG har lämnat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen angående ansökan om tillstånd till hamnverksamhet vid Forsmarks hamn. Föreningarna anser att målet bör vilandeförklaras. 
Publicerad den i kategorin Yttranden
Med anledning av publiceringen i Sveriges Natur den 23 oktober om Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, interna kapseldiskussioner lämnade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG den 23 oktober in ett yttrande till mark- och miljödomstolen. Till yttrandet bifogas det interna SSM-dokumentet och Sveriges Naturs nyhetsartikel.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Med anledning av publiceringen i Sveriges Natur den 11-12 oktober om Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, interna kapseldiskussioner om risker med kryp av koppar och kopparkorrosion lämnade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG den 13 oktober in ett yttrande till mark- och miljödomstolen.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Angående SKB:s yttrande av den 21 december 2016 angående överklagande av artskyddsdispens för åtgärder i samband med anläggande av slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, Östhammars kommun.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade den 11 augusti in ett yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt avseende Ringhals AB:s ansökan om att få tillstånd för en utökning av lagringsvolym vid markförvaret för mycket lågaktivt avfall vid Ringhals. 
Publicerad den i kategorin Yttranden
Både Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG och Naturskyddsföreningen har yttrat sig till mark- och miljödomstolen om vikten av en samtida kungörelse om ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR.