Yttranden

Här kan du ladda ner de yttranden som MKG skickat in till domstol och myndigheter.

På MKG:s hemsida Om slutförvarsansökan kan du även separat följa de yttranden som Naturskyddsföreningen och MKG lämnar in i granskningen av slutförvarsansökan. Här finns föreningarnas diarie >>

Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in ett yttrande över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-16, till Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 14 februari svarat på mark- och miljödomstolens remiss över kärnavfallsbolaget SKB:s kompletteringar och bemötande i sak från i oktober 2016 i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har den 30 september skickat in sitt andra gemensamt yttrande till mark- och miljödomstolen och SSM bl.a. över kompletteringar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s, yttrande i sak till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt avseende SVAFO:s ansökan enligt miljöbalkenrörande tillstånd till utökad mellanlagring av radioaktivt avfall m.m. vid Studsvik.  
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 31 maj svarat på mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, respektive remisser i sak i prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturvårdsverket har samlat in synpunkter från svenska myndigheter, organisationer och privatpersoner om det planerade kärnkraftverket i kommunerna Choczewo eller Gniewino och Krokowa i norra Polen.
Publicerad den i kategorin Nyheter Yttranden
I mars 2013 skickade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, in förslag till Miljö- och energidepartementet om ändringar i finansieringslagstiftningen som reglerar stödet till miljöorganisationer. Dessa förslag inklusive Strålsäkerhetsmyndighetens synpunkter från oktober 2014 har remissinstanser haft möjlighet att kommentera.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, skickade den 14 december in ett kompletteringsyttrande till mark och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i miljöprövningen av ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Yttrandet är en komplettering av det större yttrandet med yrkanden som skickades in den 26 juni.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har den 30 september skickat in ett gemensamt yttrande till mark- och miljödomstolen och SSM över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har den 26 juni svarat på mark- och miljödomstolens senaste remiss i kompletteringsfasen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. I yttrandet yrkar föreningarna i första hand på att ansökan ska avvisas på grund av bristande underlag för rättslig prövning.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Enligt Esbokonventionen om samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan ska länder i som planerar miljöfarlig verksamhet som kan ge effekter i andra länder samråda om planerna. Danmark planerar att slutförvara radioaktivt avfall från den nedlagda kärnforskningsanläggningen vid Risø och skickar underlag till Sverige för att få in synpunkter.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 1 september skickat in sitt svar på Strålsäkerhetsmyndighetens remiss om kärnavfallsavgifter för 2015. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har föreslagit en kraftig höjning av avgiften till kärnavfallsfonden för 2015 från 2,2 till 3,8 öre/kWh.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Enligt Esbokonventionen om samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan ska länder i som planerar miljöfarlig verksamhet som kan ge effekter i andra länder samråda om planerna.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat ett yttrande daterat den 12:e juni till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och mark- och miljödomstolen. Föreningarna förmedlar bl.a.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Miljödepartementet skickade den 18 september 2013 ut en remiss med förslag på ett nytt finansieringssystem för kostnaderna för kärnavfallet och rivningen av kärnkraftsreaktorerna. Förslaget presenterades i en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i juni 2013, som arbetade i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden på uppdrag av regeringen.   
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in ett yttrande över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-13, till Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Publicerad den i kategorin Yttranden
Den 5:e december skickade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett öppet brev till forskningsledaren för den grupp vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet som utför forskning om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten åt kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 6:e december skickat ett yttrande till mark- och miljödomstolen med en kopia till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.