Domstolen ger tillfälle att lämna in synpunkter på behovet om samordnad prövning av SKB:s mål

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har fyra pågående mål hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, samtliga i samma område i Forsmark. Det är fråga om målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle, målet om SFR 2, målet om utökad hamnverksamhet samt målet om artskyddsdispens. Den 23 november skickade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ut en remiss med frågor om sambandet mellan ansökningarna och behovet av samordnad prövning. Senast den 14 februari ska remissen besvaras.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har fyra pågående mål hos mark- och miljödomstolen: målet om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle (M1333-11), målet om SFR 2 (M7062-14), målet om utökad hamnverksamhet (M 6009-16) samt målet om dispens från art- och habitatdirektivet (M4617-13). Vid en muntlig förberedelse i domstolen den 2 november diskuterades hur en samordnad prövning av målen kan hanteras på bästa sätt. Frågor togs upp om bl.a. kumulativa av exempelvis buller, utsläpp och påverkan på Natura 2000-områden, och om det skulle finnas förutsättningar för en huvudförhandling i målet om ett slutförvarssystem i vår. Kärnavfallsbolaget och Strålsäkerhetsmyndigheten deltog i den muntliga förberedelsen och fick lämna sina synpunkter. Båda instanser ansåg att prövningar skulle ske separat. Se nyhet om förberedelsen länkad nedan.

Den 22 november tog domstolen ett beslut om att alla motparter i målet skulle ges möjlighet att lämna in sina synpunkter på vilka samband som finns mellan ansökningarna och behovet av samordnad prövning. Domstolen markerade även att huvudförhandlingen kan ske tidigast i september 2017 till skillnad från kärnavfallsbolagets önskemål om att det skulle ske i vår. Den 23 september skickades remissen ut med slutdatum för synpunkter den 14 februari 2017. I remissen finns även en lång lista på frågor som remissinstanserna uppmanas att svara på. 

Listan med frågor upprepas här för att ge en inblick i vilka farhågor domstolen har om kärnavfallsbolagets sätt att hantera ansökningarna:

” I mark- och miljödomstolen uppkommer frågor om det finns samband mellan SKB:sansökningar i mål M 1333-11, M 4617-13, M 7062-14 och M 6009-16 och om det finns behov av samordnad prövning av två eller flera av ansökningarna. 

1. Samband mellan SKB:s ansökningar.

a. Finns det geografiska, miljömässiga och tekniska samband mellan ansökningarna? Om så är fallet, finns det samband i följande avseenden eller i några andra avseenden?

  • i. Hamnverksamhet, landtransporter, sjötransporter och hantering av bergmassor.
  • ii. Natura 2000-områdena Forsmarksbruk, Kallriga respektive Skaten-Rångsen. SKB har reservationsvis framställt yrkanden om tillstånd för Natura 2000-områdena i M 1333-11, M 7062-14 och M 6009-14.
  • iii. Miljökvalitetsnormer för närbelägna vattenförekomster.
  • iv. Artskydd.
  • v. De kärntekniska anläggningarna för Kärnbränsleförvaret och SFR, t.ex. avseende grundvattenbortledning och risk för påverkan på omgivningen vid eventuellt utsläpp av radioaktiva ämnen.

b. Hur ska så kallad följdverksamhet enligt 16 kap. 7 § miljöbalken avgränsas, t.ex. när det gäller landtransporter och sjötransporter? Hur ska följdverksamhet prövas i mål M 1333-11, M 7062-14 och M 6009-14?

2. Behov av samordnad prövning och eventuell gemensam huvudförhandling.

a. Finns det behov av samordnad prövning av två eller flera av ansökningarna?

b. Hur kan en samordnad prövning göras? Finns det skäl att hålla en gemensamhuvudförhandling i de fyra målen?

c. Vilka processekonomiska fördelar och nackdelar finns det med en samordnad prövning och en eventuell gemensam huvudförhandling i de fyra målen?

d. En fråga som uppkommer rör prövningen av tillstånd till utökad lagringskapacitet i Clab från 8 000 ton till 11 000 ton använt kärnbränsle. SKB har uppgett att ett yrkande om att pröva en utökad lagring i Clab fristående från Clink skulle innebära flera års förlängning av den prövningen (se s. 2–3 i aktbilaga 437).

  • i. Hur kan en eventuell samordnad prövning av mål M 1333-11 och M 7062-14 påverka prövningen av tillstånd till utökad lagring i Clab
  • ii. Vilka alternativ finns det för prövningen av tillstånd till utökad lagring i Clab?
  • iii. Vilka processekonomiska fördelar och nackdelar finns det med eventuella alternativ? 

Domstolen upplyser om följande. Om det ska hållas en gemensam huvudförhandling i de fyra målen, bör denna planeras på lämpligt sätt utifrån behoven i respektive mål. Det innebär bl.a. att vissa uppehåll kan behövas under huvudförhandlingen så att domstolen och parterna kan förbereda sig tillräckligt inför respektive del av prövningen.”

Till samma datum, 14 februari har domstolen även skickat ut en remiss till motparterna för att ge möjlighet att yttra sig över kärnavfallsbolagets bemötanden i sak och de kompletteringar som inlämnades i mitten av oktober. Länk till nyhet om detta finns nedan. Det finns alltså två parallella remisser till detta datum, en om processen och en i sak.

 

Länkar: 

Domstolens underrättelse, 161123 >>

Nyhet om domstolens remiss om bemötandet i sak 161122 >> 

Här kan du följa domstolens prövning på MKG:s hemsida >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida: 

Domstolen: Huvudförhandling blir tidigast i september 2017 – frågan om samordning av mål måste utredas, 161122 >> 

Domstolen vill få en bättre överblick över SKB:s alla ansökningar, 161102 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev