Domstolen och SSM kungör SFR-2-ansökan

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har idag kungjort ansökningarna om slutförvaret för kortlivat rivningsavfall SFR-2. Slutförvaret är en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR. Mark- och miljödomstolen vill ha synpunkter i sak senast den 19 mars, 2018. SSM vill ha synpunkter i sak senaste den 11 mars. Uppdatering: Strålsäkerhetsmyndigheten har fått förlängd remisstid till den 21 januari 2019. Naturskyddsföreningen och MKG har fått förlängd remisstid till den 31 oktober 2018.

Hösten 2016 lämnade remissinstanserna in sina synpunkter till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om att få bygga en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR, i Forsmark, med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2. I maj 2017 lämnade bolaget in de sista kompletteringarna till domstolen enligt miljöbalken. 

Den 15 november fick Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, in de senaste kompletteringarna av ansökan enligt kärntekniklagen från kärnavfallsbolaget och den 20 november beslutade myndigheten att ansökan var komplett nog för att kungöras.

Den 4 december beslutade domstolen att ansökan skulle kungöras. Den 11 december kungjordes ansökan både av miljödomstolen och SSM. Nedan finns länkar till de officiella kungörelserna i Post- och Inrikes Tidningar.

Mark- och miljödomstolen vill ha synpunkter i sak senast den 19 mars, 2018. SSM vill ha synpunkter i sak senaste den 11 mars.

Nedan finns även domstolens senaste tidsplan samt en aktuell dagbok för målet (M7062-14).

Länkar:

Uppdatering: SSM beviljas förlängd remisstid hos domstolen för SFR 2, 180326 >>

MMD:s kungörelse av SFR-2-ansökan enligt miljöbalken 171211 >>

Aktbilaga 88 Miljödomstolens beslut att kungöra ansökan, 171204 >>

SSM:s kungörelse av SFR-2-ansökan enligt kärntekniklagen, 171211 >>

SSM:s beslut om kungörelse, 171120 >>

Nyhet på SSM:s hemsida om beslut att ansökan är komplett och länk till kungörelsen av ansökan, 171211 >>

Aktuell tidsplan för domstolens SFR-2-prövning,17110 >>

Aktuell dagbok för domstolens mål M7062-14,171211 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om vikten av sammanhållen prövning av SFR-2-ansökningarna, 170904 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB kompletterar ansökan om SFR 2 för andra gången, 170515 >