Regeringen har beslutat om höjd kärnavfallsavgift för hela perioden 2015-2017

Regeringen har tagit beslut om att den avgift som kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden ska höjas från dagens ca 2,2 öre/kWh producerad kärnkraftsel till ca 4,0 öre/kWh. Avgiften är samma som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, föreslagit. Avgiften gäller för perioden 2015-2017, trots att SSM rekommenderat att endast besluta om år 2015. Regeringen fastställde dessutom säkerheterna för perioden 2015-2017 och gick då inte på SSM:s förslag. Innan sitt beslut bad Miljödepartementet SSM att göra nya uträkningar för säkerheterna baserade på att det kan åberopas direkt när det upptäcks att de behövs och inte endast när medlen i fonden är slut.

På regeringsmötet den 18 december togs beslut om att höja kärnavfallsavgiften till ca 4 öre/kWh producerad kärnkraftsel för perioden 2015-2017, dvs för samtliga tre år i perioden. Höjningen är densamma som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, föreslagit, men myndigheten föreslog att avgiften bara skulle gälla för 2015. SSM ville ha ett bättre underlag från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB för att föreslå avgifter för 2016-2017.

Regeringen beslutade även säkerheterna för samma period. Här gick inte regeringen på SSM:s linje utan höjde dem betydligt mindre än förslaget. Samma sak hände när beslutet togs för avgifterna 2012-2014. Det finns tydligt en skillnad i tolkning av hur viktig en skrivning i finansieringslagen är mellan SSM och både föregående och nuvarande regeringen. SSM anser att lagen säger att säkerheter inte kan tas i anspråk förrän alla medel i Kärnavfallsfonden är förbrukade, vilket betyder att säkerheterna måste vara högre. Det finns ett förslag på ändring av finansieringslagen så att säkerheterna kan tas i anspråk när de behövs men det är osäkert när ett sådant förslag kan nå riksdagen. Regeringen gör dock bedömningen av att lagen kommer att ändras och höjer därför inte säkerheterna.

Nedan finns regeringsbeslutet samt korrespondens mellan Miljödepartementet och SSM där skillnaden mellan de två beräkningssätten för säkerheter är tydlig.

Bakgrund
Under våren 2014 granskade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kärnavfallsbolagets, SKB:s, beräkningar på framtida kostnader för hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer. Detta görs regelbundet vart tredje år. Den 26 juni skickade SSM ut ett förslag på kärnavfallsavgift på remiss. I remissen föreslogs en kraftig ökning av avgiften för 2015, från 2,2 till 3,8 öre/kWh. SSM föreslog också att avgiften endast skulle sättas för år 2015 och att SKB skulle få ta fram nytt underlag för åren 2016-2017. Efter remisshanteringen skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, den 13 oktober, ett slutgiltigt förslag till regeringen, med en höjning till 4 öre/kWh. I förslaget finns också en höjning av säkerheterna som kraftindustrin måste ställa för att garantera att alla avgifter i framtiden betalas in och för att täcka risken för oväntade fördyringar.

Länkar:

Pressmeddelande på regeringens hemsida, 141218 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM föreslår regeringen höjda kärnavfallsavgifter, 141013 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s yttrande på kraftigt höjda kärnavfallsavgifter för 2015 föreslagna av SSM, 140901 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om remiss på kraftigt höjda kärnavfallsavgifter för 2015: SSM vill ha nytt underlag redan nästa år, 140626 >>

Uppdatering:

Regeringsbeslut om höjda kärnavfallsavgifter 2015-2017, 141218 >>

Konversation Miljödepartementet-SSM innan beslut om säkerhetsbelopp, 141103 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev