Riksgälden kritiserar kärnkraftindustrin hårt: SKB vill begränsa granskningen av kärnavfallsfinansieringen

Den 1 september tog Riksgälden över ansvaret i frågor som rör finansieringslagen och finansieringsförordningen från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Detta efter att regeringen bedömt att en flytt av verksamheten kommer att förbättra den finansiella säkerheten för staten. Men Riksgäldens nya sätt att granska kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB – med utökade resurser jämfört med SSM:s, uppskattas inte av SKB – eller dess ägare Vattenfall, Uniper och Fortum – som alla skrivit och klagat till regeringen. SKB vill dessutom kunna utse en egen revisor som ska granska Riksgälden. I en artikel i Svenska Dagbladet yttrar sig Riksgäldens generaldirektör Hans Lindblad. ”I Sverige är det Riksrevisionen som granskar myndigheter och jag blir gärna granskad. Men det känns lite magstarkt att kärnkraftsbolaget tycker att de ska få granska vår granskning” säger han. ”Det här är ett särintresse och en lobbyindustri som försöker sko sig på skattebetalarnas pengar. Jag har sett det förr och jag tycker inte om det”.

Fram till och med den 1 september i år har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, haft ansvar för frågor som rör finansieringslagen och finansieringsförordningen, med stöd av Riksgälden och Kärnavfallsfonden. Efter den 1 september ligger ansvaret hos Riksgälden, ett beslut grundat på att en flytt till Riksgälden kommer att förbättra den finansiella säkerheten för staten. Riksgälden är en expertmyndighet i finansförvaltning med ett övergripande mål att minska statens finansiella kostnader och risker, till skillnad från Strålsäkerhetsmyndigheten. Riksgälden har också under flera års tid varnat regeringen för brister i lag och ansvarsfördelning mellan myndighet och regering gällande kärnavfallsavgifterna. 

Istället för tidigare 8 granskare hos SSM vill Riksgälden ha 12 granskare, med ökade tillsynskostnader. I en skrivelse till regeringen den 11 oktober anger myndigheten att den vill ha 40 miljoner kronor per år ur kärnavfallsfondeför sin granskning. Detta är en betydande ökning från när SSM skötte granskningen.

Den utökade granskningen som Riksgälden vill bedriva har fått kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB att skriva till regeringen. I ett brev daterat den 6 november skriver bolaget att Riksgäldens kostnadsbedömning och granskningsupplägg är orimlig och oacceptabel. Samt att industrin vill kunna utse en revisor med uppdraget att revidera Riksgäldens användning av fondmedel. 

I en artikel i Svenska Dagbladet den 21 november går det att läsa om Riksgäldens starka respons på brevet. Hans Lindblad, Riksgäldens generaldirektör, säger: ”Jag kommer nu kalla upp representanter från kärnkraftsindustrin till ett möte där jag kommer beskriva hur vi jobbar och förklara hur myndighets-Sverige fungerar – för det har de tydligen inte förstått i alla delar”. Han syftar då på bolagets förslag att utsätta en egen revisor till att granska Riksgäldens användning av fondmedel. Riksgälden är öppna för granskning men tycker det skulle vara magstarkt av bolaget om de själva skulle granska Riksgälden. Svenska Dagbladet har inte kunnat nå SKB:s vd Eva Halldén men har haft kontakt med Anna Porelius, kommunkationschef på SKB, hon säger: ” – Vi är måna om att hushålla med kärnavfallsfondens resurser. Det är därför vi har uppmärksammat den här kraftiga och föreslagna kostnadsökningen. Vi har inga synpunkter på själva tillsynen utan vi reagerar på kostnadsökningen”.

Riksgälden ser dock den större bilden och kärnkraftslobbyns intresse av att få en sämre tillsyn, som ger mindre pengar till den fond som ska finansiera hela slutförvarsbygget för använt kärnbränsle, och som beräknas ta 70 år. Om medlen inte räcker blir det skattebetalarna som får stå för notan. Hans Lindblad säger till SvD: ”Det här är ett särintresse och en lobbyindustri som försöker sko sig på skattebetalarnas pengar. Jag har sett det förr och jag tycker inte om det.” 

Förrutom brevet från SKB finns det tre likalydande brev från bolagets ägare Vattenfall, Uniper och Fortum, daterade samma datum. Brevet från Vattenfall uppmärksammar Svenska dagbladet i en ny artikel den 1 december. Det framgår då att Riksgälden ska träffa industrin för ett möte den 6 december för att diskutera myndighetens granskningsarbete.

   

Länkar:

Artikeln på Svenska Dagbladets hemsida ””Djupt provocerande" brev – Riksgälden kallar till möte” i Svenska Dagbladet 181121 >>

Artikeln på Svenska Dagbladets hemsida ””Djupt provocerande" brev – Riksgälden kallar till möte” i Svenska Dagbladet 181121 >>

Artikel på Svenska Dagbladets hemsida om Vattenfalls brev 181201 >>

SKB:s brev till regeringen 181106 >>

Vattenfalls brev till regeringen 181106 >>

Unipers brev till regeringen 181106 >>

Fortums brev till regeringen, 181106 >>

Riksgäldens skrivelse om behov av resurser och överföring av medel från Kärnavfallsfonden, 181011 >>

Om finansieringssystemet på Riksgäldens hemsida >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Ansvaret för kärnavfallsfinansieringen har flyttats till riksgälden, 180903 >> 

Miljödepartementet har utrett vilken myndighet som ska ansvara för finansieringsfrågor, 130625 >> 

SSM:s utredning föreslår otillräcklig höjning av kärnavfallsavgiften, 130605 >> 

Finansieringen av slutförvaret för använt kärnbränsle kan sakna minst 30 miljarder, 120531 >>