SKB ansöker om utökad hamnverksamhet i Forsmark

Den 17 oktober skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in en ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om utökad hamnverksamhet i Forsmark. Bolaget vill att domstolen hanterar ansökan separat från de pågående prövningarna om ett slutförvar för använt kärnbränsle samt kortlivat radioaktivt avfall, SFR och SFR2.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har insett att deras bygg och driftsplaner för ett slutförvar för använt kärnbränsle samt planerna för ytterligare ett slutförvar för kortlivat radioaktivt rivningsavfall, SFR 2, kommer att medföra större tryck på hamnverksamheten i Forsmark om bergmassor ska kunna transporteras bort den vägen i stället för på väg. Efter en kort samrådsprocess under september har bolaget den 17 oktober skickat in en ansökan till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om utökad verksamhet i hamnen i Forsmark. Ansökan berör alltså bl.a. ökad transport av bergmassor som ursprungligen var planerade att främst transporteras via lastbil. Samma dag som ansökan om hamnverksamheten lämnades in, den 17 oktober, skickade bolaget även in kompletteringar till mark- och miljödomstolen i prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle, där även den utökade hamnverksamhetens miljökonsekvenser ingick (se separat nyhet). Kärnavfallsbolaget vill att ansökan behandlas separat i ett eget mål hos domstolen, troligen eftersom den berörs av bägge slutförvarsbyggena. Domstolen har skapat ett nytt mål med målsnummer M 6009-16.

Ansökan om den alternativa transportvägen via sjön skickas in efter påtryckningar under prövningen av ett slutförvar av bl.a. Östhammars kommun.

Naturskyddsföreningen och MKG skrev i sin inlaga till det föranledda samrådet att föreningarna var positiva till att fler transporter sker via båt än via lastbil, då miljöpåverkan kan minskas längs vägarna. Föreningarna är dock oroliga för de störningar som kan komma att ske på fågel- och djurliv vid kusten samt över det buller som den kombinerade bergkrossverksamheten och lastningen av bergkross på båt kan ge och som kan påverka friluftsverksamheten i området.

Dessutom vill föreningarna att även den bentonitlera som planeras för transporter till slutförvaret för använt kärnbränsle ska tas in via Forsmarks hamn. Detta är en betydande mängd material som kärnavfallsbolaget även fortsättningsvis planerar att ta in via Hargshamn och transportera med lastbil till Forsmark förbi Östhammars tätort.

 

Länkar:

SKB:s ansökningshandlingar:

- Innehållsförteckning >>
- SKB:s ansökan om hamnverksamhet i Forsmark, 161017 >>
- Teknisk beskrivning och MKB >>
- Samrådsredogörelse >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG har yttrat sig i samrådet om hamnverksamhet i Forsmark, 160909 >>

Kalendernyhet på MKG:s hemsida om samrådsmötet om hamnverksamhet i Forsmark, 160824 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB får lång svarstid hos domstolen, 160715 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev