SKB och Riksgälden yttrar sig över förslag till kärnavfallsavgifter

Kärnavfallsbolaget SKB har yttrat sig över det förslag på kärnavfallsavgifter och finansiella säkerheter för 2022-2023 som Riksgälden lämnade till regeringen i slutet av september. Bolaget har i första hand synpunkter på säkerheten som kallas kompletteringsbeloppet. Därefter har Riksgälden fått yttra sig om svaret från SKB. Regeringen tar ett beslut i frågan innan årsskiftet.

Den 30 september lämnade Riksgälden över ett förslag på kärnavfallsavgifter och finansiella säkerheter för 2022-2023 till regeringen. Riksgälden lämnade ett förslag för perioden 2022-2023 då avgifterna för 2021 togs separat, och inte för den normala treårsperioden 2021-2023. Detta eftersom myndigheten ville analysera den ekonomiska säkerhet som kallas kompletteringsbeloppet ytterligare. Kompletteringsbeloppet ska garantera att även oförutsedda händelser täcks av de medel som betalas in som avgifter till kärnavfallsfonden. I Riksgäldens förslag höjs kompletteringsbeloppen avsevärt för alla reaktorinnehavare till en total summa av ca 41 miljarder kronor.

Kärnavfallsbolaget SKB har fått möjlighet att yttra sig över Riksgäldens förslag. I ett yttrande den 8 november argumenterar bolaget för att kompletteringsbeloppen ska vara lägre än de som Riksgälden föreslagit, och hävdar att förslaget ”går längre än syftet med den nya lagstiftningen.” Bolaget vill se ett totalt kompletteringsbelopp på maximalt ca. 32 miljarder.

Miljödepartementet har därefter begärt att Riksgälden ska yttra sig över SKB:s yttrande. I ett yttrande den 24 november håller Riksgälden fast vid myndighetens bedömning av vilka belopp som är lämpliga och argumenterar för att SKB underskattar skuldrelaterade risker i sina beräkningar. I övrigt refererar Riksgälden främst till att frågorna behandlats i deras tidigare skrivelser i ärendet och att SKB:s skrivelse inte tillför något nytt för de bedömningarna.

Regeringen kommer att ta ett beslut om kärnavfallsavgifterna och de finansiella säkerheterna innan årsskiftet.

 

Länkar:

SKB:s yttrande till regeringen över Riksgäldens förslag på avgifter och säkerheter, 211108 >>

Riksgäldens yttrande över SKB:s yttrande, 211124 >>

Nyhet om yttrandet på Riksgäldens hemsida, 211203 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Riksgälden föreslår kärnavfallsavgifter för 2022-2023 till regeringen, 210930 >>

Nyhet om förslaget på Riksgäldens hemsida, 210930 >>

Nyhet om MKG och medlemsföreningarnas yttrande över Riksgäldens förslag, 210831 >>

Nyhet om Riksgäldens remiss med förslag på avgifter och belopp för 2022-2023, 210624 >>

MKG: Riksgälden bör inkludera fler riskscenarier i sina beräkningar för kärnavfallsfinansiering, 210510 >>

MKGs nyhet om riksgäldens remiss om en ny beräkningsmodell, 210324 >>

Regeringens beslut om kärnavfallsavgifter för 2021, 201218 >>