SKB:s ansökan om dispens från artskyddsförordningen ska eventuellt prövas ihop med kärnbränsleförvarsansökan

Överklagandet av ansökan om dispens från artskyddsförordningen, som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB 2013 skickade in till Länsstyrelsen i Uppsala län, vilandeförklarades av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i januari 2014. Den 24 november 2016 har domstolen upphävt detta beslut. En prövning ska nu ske om dispensen ska handläggas gemensamt med ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

För att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ska få kunna bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark krävs en dispens från artskyddsförordningen. Platsen är ett värdefullt våtmarksområde med flera skyddade och rödlistade växt- och djurarter. 

Länsstyrelsen i Uppsala län gav kärnavfallsbolaget den sökta dispensen i juni 2013, men den överklagades av bl.a. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Föreningarna ansåg att det var alldeles för tidigt att ge en så generell dispens för verksamheten, eftersom det är högst oklart om den metod som kraftindustrin valt i sin ansökan om ett slutförvar kan godkännas. Eller om Forsmark är den bästa platsen att bygga ett slutförvar på. 

Efter att länsstyrelsen och kärnavfallsbolaget fått yttra sig beslutade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i januari 2014 att: ”mot bakgrund av vad som angivits ovan, vid en avvägning mellan de skäl som bl.a. Naturskyddsföreningen har framfört om svårigheterna av att inom ramen av en artskyddsdispens pröva alternativa platsval och slutförvarsmetoder samt fördelarna av att så tidigt som möjligt påbörja de skadeförebyggande åtgärderna, att skälen för vilandeförklaring väger över med viss marginal...”. Domstolen beslutade att vilandeförklara artdispensmålet, men ansåg inte att målet skulle sammanföras med kärnbränsleförvarsmålet som föreningarna yrkade.

I samband med att kärnavfallsbolaget SKB den 17 oktober 2016 lämnade in en separat ansökan om utökad hamnverksamhet i Forsmark har domstolen lyft frågan om det finns behov av samordnad prövning av två eller flera av kärnavfallsbolagets pågående mål. De aktuella målen om kärnbränsleförvaret, SFR 2, hamnverksamheten och artskyddsdispensen rör alla samma område, vilket ger kumulativa miljökonsekvenser i Forsmark. Domstolen anordnade en muntlig förberedelse med kärnavfallsbolaget och SSM för att höra deras åsikter och därefter, den 23 november beslutade domstolen att även fler motparter i målet ska få lämna synpunkter på ev. samordnad prövning.

Av denna anledning har domstolen den 24 november valt att upphäva beslutet om vilandeförklaring av målet om dispens enligt artskyddsförordningen (M 4617-13). Domstolen skriver i sitt beslut: ... att det finns skäl att på nytt pröva frågan om gemensam handläggning av mål M 4617-13 och i första hand mål M 1333-11. En bedömning av detta bör ske enligt bestämmelserna i 21 kap. 3 § miljöbalken.” 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, förmodar att domstolen nu vill sammanföra målen, d.v.s. medge föreningarnas yrkande.

Vid den fortsätta handläggningen av målet har kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB givits tillfälle att yttra sig över överklagandena av länsstyrelsens beslut om dispens senast den 12 december 2016. Uppdatering: Kärnavfallsbolaget har givits anstånd med yttrandet till den 21 december 2016.

 

Länkar:

MMD upphäver beslut om vilandeförklaring, 161124 >> 

Underrättelse från MMD till SKB, 161124 >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Domstolen ger tillfälle att lämna in synpunkter på behovet om samordnad prövning av SKBs mål, 161123 >> 

Miljödomstolen vilandeförklarar målet om SKB:s artskyddsdispens, 140108 >> 

SKB föreslår att domstolen avvaktar med dispens från artskyddsförordningen, 131119 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG kompletterar sitt överklagande av SKB:s dispens från artskyddsförordningen, 130916 >> 

SKB:s dispens från artskyddsförordningen överklagad av Naturskyddsföreningen och MKG, 130708 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev