Tidsplan för domstolsprövningen av Clab snart klar

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har fått mer information som bekräftar det tidigare förslaget på tidsplan för mark- och miljödomstolens fortsatta prövning av ansökan om att få öka kapaciteten i mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab. Domstolen kommer att kommunicera planen inom ett par veckor men har först skickat en underrättelse till kärnavfallsbolaget SKB angående till vilka bolagets kommande tillförda underlag i prövningen ska skickas på remiss.

Den 8 oktober frågade MKG domstolen när tidsplanen för den fortsatta prövningen av Clab ska kommuniceras till aktörerna i prövningen. Domstolens ordförande i målet, rådmannen Anders Lillienau, meddelade då följande:

"Jag räknar med att en tidsplan kommer att sändas till aktörer i målet inom ett par veckor. Jag kan dock lämna denna information:

Sökanden SKB har förelagts att ge in redovisning av yrkanden och grunder m.m. senast den 15 december 2021. Motparter kommer ges tillfälle att lämna synpunkter i fråga om Clab i mars 2022 (datum inte slutligt bestämt). Huvudförhandling i målet är planerad att hållas i Oskarshamn 24-25 maj 2022.”

Den 4 oktober skickade domstolen en underrättelse till kärnavfallsbolaget SKB angående vilka som domstolen ska kommuniceras det underlag som SKB kommer att skicka in i december. Domstolen skriver följande:

”Domstolen överväger att, utöver kungörelse i dagstidning, sända underrättelse om SKB:s underlag till de som var motparter när domstolen lämnade sitt yttrande till regeringen i januari 2018 (se aktbilaga 844, sändlista).

En fråga är därutöver i vilken omfattning underrättelse ska sändas även till aktörer som tillkommit hos regeringen efter domstolens yttrande. Domstolen överväger att sända underrättelse till både aktörer hos regeringen som lämnat synpunkter i sak på ansökan om utökad lagring i Clab och aktörer som lämnat synpunkter i frågan om regeringens möjlighet att meddela ett delbeslut som gäller enbart Clab (vilka dessa aktörer är framgår av regeringens beslut). Detta skulle innebära att domstolen inte sänder underrättelse till tillkommande aktörer som inte lämnat några synpunkter specifikt gällande Clab.”

Kärnavfallsbolaget har möjlighet att yttra sig i frågan till den 19 oktober.

 

Länkar:

Mark- och miljödomstolens underrättelse till kärnavfallsbolaget SKB, 211004 >>

Aktbilaga 844 Sändlista över exp av aktbilagor 841 - 843, 180130 >>

På MKG:s hemsida finns aktuell dagbok och alla aktbilagor i domstolsprövningen av Clab >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

SKB är nöjda med tidsplanen för Clab-prövningen, 210930 >>

Miljödomstolen återstartar Clab-prövningen: Föreläggande med tidsplansförslag till SKB, 210915 >>

Regeringen kungör beslutet om Clab, 210902 >>

Nyhet om att regeringen säger ja till utökat Clab och att kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar kärnkraftsindustrin i DN Debatt: "Ökad mellanlagring enda framkomliga vägen", 210825 >>

Nyhet om att SSM och Kärnavfallsrådet hade möten med Miljödepartementet och Statsrådsberedningen, 210824 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar SKB i SvD debatt: "Kärnkraftsindustrin tar lätt på säkerheten", 210822 >>