Yrkande från Naturskyddsföreningen och MKG till domstolen och SSM: Avvisa ansökan om ett slutförvar eller besluta om omfattande kompletteringar

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har den 26 juni svarat på mark- och miljödomstolens senaste remiss i kompletteringsfasen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. I yttrandet yrkar föreningarna i första hand på att ansökan ska avvisas på grund av bristande underlag för rättslig prövning. I andra hand yrkar föreningarna på omfattande kompletteringar. Föreningarna yrkar även på att den alternativa metoden djupa borrhål ska ses som ett alternativ enligt miljöbalken och att på att domstolen ska hantera strålsäkerhetsfrågor. Yttrandet har även gått till Strålsäkerhetsmyndigheten som en komplettering till myndighetens remiss om behovet av kompletteringar.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt prövar ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Prövningen befinner sig sedan inlämnandet av ansökan i mars 2011 i kompletteringsfasen. Myndigheter, organisationer och sakägare har getts möjlighet att lämna sina synpunkter om kompletteringsbehov våren 2012 och hösten 2013. Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har därefter lämnat in kompletteringar, varav den senaste den 30 mars 2015, rörde frågor angående den planerade mellanlagrings- och inkapslingsanläggningen Clink. Den 13 april 2015 skickade domstolen ut en remiss där remissinstanserna ännu en gång gavs möjlighet att yttra sig över om slutförvarsansökan är komplett och även ge formella yrkanden om avvisning eller om att ytterligare kompletteringar behövs. 

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, yttrande skickades in den 26 juni till domstolen. Yttrandet har även gått till Strålsäkerhetsmyndigheten som en komplettering till myndighetens remiss om behovet av kompletteringar. Med tanke på omfattningen av det som saknas i ansökan yrkar föreningarna i första hand på avvisning. Att ansökan lämnats in utan fullgott underlag i ett så många och viktiga frågeställningar gör prövningen utdragen och ineffektiv i väntan på kompletteringar. Att kärnavfallsbolaget bestrider kompletteringskrav i de frågor som de rättsligen krävs i skapar dessutom processhinder. Föreningarna och övriga remissinstansers synpunkter är inga nyheter för sökanden, utan dessa har under flera års tid lyfts i den samrådsprocess som föranledde ansökan. Sökandens redovisning av hur de har tagit samrådet i beaktning i ansökan är bristfällig, då de avfärdar synpunkter utan djupare förklaringar.

Föreningarna yrkar även på att den alternativa metoden djupa borrhål ska ses som ett alternativ enligt miljöbalken och att på att domstolen ska hantera strålsäkerhetsfrågor.

Om ansökan inte avvisas har föreningarna yrkat på ett stort antal kompletteringar. Dessa finns i en drygt 300-sidig bilaga där föreningarnas tidigare yrkanden och kärnavfallsbolagets respons redovisas tillsammans med en aktuell analys av hur bolaget hanterat kompletteringskraven. Föreningarna saknar i ansökan svar på viktiga frågor som bl. a. rör barriärfunktionernas långsiktiga säkerhet och redovisningar av alternativ metod, redovisning av platsvalet och naturvärdesfrågor. Föreningarna anser att vetenskapligheten i framtagandet av underlag brister, likaså frågor som rör lämpligheten av Forsmark som plats och risker för avsiktliga intrång. Föreningarna är mycket kritiska till att kärnavfallsbolaget endast har lämnat in underlag och kompletteringar som rör långsiktig säkerhet till prövningen enligt kärntekniklagen. Det betyder att frågor som exempelvis osäkerheter om kopparkorrosionsprocesser inte ännu kan hanteras fullt ut i den öppna domstolsprövningen.

I domstolens tidsplan kan man läsa om prövningens kommande händelser. Tidplanen har ändrats flera gånger under prövningens tid och även den senaste tidplanen kommer med hög sannolikhet att revideras framöver. Efter att remissinstanserna lämnat sina yttranden till domstolen bereds eventuellt sökanden möjlighet att inge yttrande över inkomna yrkanden och synpunkter. I ett nästa skede kommer domstolen överväga om ytterligare kompletteringsbehov eller om de begärda kompletteringarna av remissinstanserna är av sådan karaktär att processhinder föreligger. Domstolen överväger även domstolens behörighet att pröva framställda yrkanden.

Hela domstolens tidplan hittar du bland länkarna nedan.

Vad gäller Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och granskningen enligt kärntekniklagen så finns en remiss i sak utskickad med den nu aktuella svarstiden 31 januari 2016. 

 

Länkar: 

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande, 150626 >>

Bilaga: Föreningarnas yrkanden, 150626 >> 

På MKG:s hemsida kan du ladda ner och läsa alla yttranden som skickats till domstolen >> 

Uppdatering: SSM:s svar till MKG och Naturskyddsföreningen angående komplettering daterad 29 juni 2015, 150924 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att domstolen bereder remissinstanserna tillfälle att yrka om komplettering eller avvisning, 150413 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om domstolens senaste tidplan, 141211 >>  

Naturskyddsföreningen och MKG:s andra större yttrande i kompletteringsfasen, 131015 >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s första större yttrande i kompletteringsfasen, 120601 >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s diarium där samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns för nedladdning >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s yttrande, 150624 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets yttrande, 150626 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev