SKB svarar inte i sak om långsiktig strålsäkerhet – hänvisar mest till SSM

Industrins kärnavfallsbolag SKB vänder ryggen till remissinstansernas kritik vad gäller de olösta frågeställningarna om kopparkorrosion, något som sätter den långsiktiga säkerheten för ett slutförvar av använt kärnbränsle på spel. SKB lämnade den 17 oktober, förutom ett kort bemötande på remissinstansernas synpunkter även in kompletteringar om Natura 2000 och sin vattenverksamhet. Bolaget lämnade också in en separat ansökan om hamnverksamhet i Forsmark.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB skickade den 17 oktober in ett bemötande på de remissyttranden i sak om slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark som inkom till mark- och miljödomstolen i våras. Naturskyddsföreningen och MKG ansåg i sitt gemensamma remissyttrande från den 31 maj att det finns en betydande risk att kopparkapslarna i slutförvaret korroderar sönder och börjar läcka radioaktiva ämnen innan tusen år har gått. SKB diskuterar inte föreningarnas kritik i sitt bemötande utan hänvisar bara till att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i sitt yttrande till domstolen i juni anser att det finns förutsättningar att slutförvaret ska bli säkert men att frågor som rör kopparkapselns integritet inte är tillräckligt utredda än men att det kan ske efter det att regeringen eventuellt ger ett tillstånd.

Naturskyddsföreningen och MKG ansåg i sitt gemensamma remissyttrande från den 31 maj att försiktighetsprincipen ska användas av SSM i sin prövning och föreningarna är kritiska till att SSM avvaktar med att slutligen pröva kopparkapselns svagheter först i sin ”stegvisa prövning” prövning efter ett regeringsbeslut. Myndigheten ska ta ställning till en ny säkerhetsanalys efter regeringsbeslutet för att ge ett tillstånd till att börja bygga slutförvaret och hoppas att kunna hantera frågan själv utan demokratiskt inflytande. 

Det är viktigt att mark- och miljödomstolen tar föreningarnas kritik på allvar och låter viktiga frågor som den långsiktiga miljösäkerheten bli en del av en öppen prövning i domstolen. Föreningarna föreslog omfattande kompletteringar av ansökan i bl.a. kapselfrågor som domstolen inte prövade innan ansökan kungjordes. I stället hoppades domstolen på att dessa frågor skulle klargöras i sakprövningen. Detta verkar kärnavfallsbolaget SKB helt ointresserat av utan hänvisar bara till att SSM tycker det räcker med kunskap i detta läge. De olösta frågorna om riskerna med kopparkorrosion är även något som flera viktiga aktörer lyft till domstolen i sina yttranden i sak. Bolaget anser i sitt svar att de redovisat tillräckligt vad gäller strålsäkerhetsfrågorna och att dessa endast ska behandlas på ett övergripande plan i domstolsprövningen. Men den långsiktiga säkerheten är inget som domstolen kan lämna därhän i sin prövning utan den måste gå så djupt som behövs för att skapa den klarhet som behövs. Och då räcker det inte med att SSM och kärnavfallsbolaget SKB hänvisar till att frågorna kan lösas senare.

Av intresse är även hur kärnavfallsbolaget ska svara på remissinstansernas synpunkter till SSM som skickat dem till bolaget för synpunkter senast den 31 oktober. Här kan knappast bolaget hänvisa stålsäkerhetsfrågor tillbaka till SSM utan att ha synpunkter i sak.

Kärnavfallsbolaget vill nu att domstolen beslutar om en huvudförhandling till våren (mars-april). Naturskyddsföreningen och MKG har bett domstolen om att få yttra sig över bolagets bemötande och fått beskedet att ”domstolen avser att ge bl.a. Naturskyddsföreningen och MKG möjlighet att skriftligen yttra sig över SKB:s bemötande och komplettering V”.

Förutom respons på remissinstansernas synpunkter lämnade bolaget in en komplettering rörande den planerade vattenverksamheten, en komplettering om ökat berguttag samt en uppdatering av sitt tidigare inlämnade reservationsvisa yrkande om Natura 2000.

Den separata ansökan om hamnverksamhet i Forsmark som hade ett kort samråd om under september 2016 lämnades också in. Bolaget vill att ansökan behandlas i ett eget mål, separat från målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle och ett nytt mål M 6009-16 har inletts. Se separat nyhet länkad nedan.

De remissvar som inkommit genom Esbo-samrådet och kärnavfallsbolagets bemötanden skickar bolaget in till domstolen separat. Se separat nyhet länkad nedan.

 

Länkar:

SKB:s kompletteringsinlämning V och bemötande, 161017 >> (inkl. Bilagor)

SKB:s kompletteringsinlämning V och bemötande, 161017 >> (utan bilagor)
Bilagor:
K:1 Förslag till villkor >>
K:5 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer. Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle >>
K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle >>
K:26 Ökat berguttag och hantering av bergmassor >>

Nyhet på MKG:s hemsida om ansökan om hamnverksamhet i Forsmark, 161017 >>  

Nyhet på MKG:s hemsida om SKBs bemötanden i Esbosamrådet 161024 >> 

Nyhet på SKB:s hemsida, 161017 >>

Här kan du följa sakgranskningen hos domstolen på MKG:s hemsida >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Naturskyddsföreningen och MKG har yttrat sig i samrådet om hamnverksamhet i Forsmark, 160909 >>

SKB får lång svarstid hos domstolen, 160715 >> 

SSM vill att regeringen tillstyrker slutförvarsansökan trots problem med kopparkapslar, 160629 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande i sak, 160531 >>

Fler remissinstanser har lyft problem med kopparkapseln till domstolen, 160531 >>

Nyhet om att SSM ger SKB möjlighet att kommentera remissvaren till myndigheten i sak, 160503 >> 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev