SSM har inlett prövningen av ökad kapacitet för Clab

Efter regeringsbeslutet om att tillåta en utökad kapacitet i mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, påbörjat myndighetens arbete för att granska ansökan för att kunna godkänna att kapaciteten ökas från 8 000 till 11 000 ton. Om den tidsplan som kärnavfallsbolaget SKB har för att komplettera ansökan med en fullständig säkerhetsanalys håller kan myndigheten ge ett klartecken kring årsskiftet 2022-23. Detta är ungefär samma tidsplan som domstolen har för att ge tillstånd enligt miljöbalken. En frågeställning som möjligen kan fördröja myndighetens prövning är säkerhetsaspekter på den bearbetning av vissa styrstavar som finns i Clab ska göras för att frigöra ytterligare lagringsutrymme.

I augusti beslutade regeringen att separera ansökan om att utöka kapaciteten för använt kärnbränsle i mellanlagret Clab från prövningen av kärnbränsleförvaret. Regeringen gav tillstånd för en höjning av kapaciteten från 8 000 till 11 000 ton enligt kärntekniklagen och tillåtlighet för ändringen enligt miljöbalken. Därefter har prövningen för att ge tillstånd med villkor enligt miljöbalken fortsatt i Mark- och miljödomstolen där tidsplanen är att det kan vara klart till sommaren 2022.

Samtidigt förbereder Strålsäkerhetsmyndigheten SSM för att godkänna utökningen enligt kärntekniklagen. Den 8 oktober hölls ett möte mellan myndigheten och kärnavfallsbolaget SKB. Bolaget presenterade planerna för den fortsatta prövningen och SSM och SKB diskuterade vilket underlag som myndigheten behöver och när. SKB ser det som möjligt att ett tillstånd skulle kunna vara klart till årsskiftet 2022-23. SSM:s mötesanteckning och bolagets presentation finns nedan.

Den 11 oktober förtydligade kärnavfallsbolaget SKB sin syn på en frågeställning som diskuterades på mötet. Bolaget påpekar att inga förändringar behöver genomföras i anläggningen för att utöka lagringskapaciteten, men för att kunna nyttja hela den befintliga kapaciteten och få plats med 11 000 ton använt kärnbränsle behöver dock befintliga lagringspositioner utnyttjas maximalt. För att det ska vara möjligt vill bolaget bearbeta styrstavar från kokarreaktorer som mellanlagras i Clab för att ge mer plats, men anser inte att den frågan behöver hanteras i den aktuella prövningen.

Den 27 oktober skickade SSM sin syn på frågan till bolaget. Myndigheten anser att bearbetningen av styrstavarna har betydelse för strålsäkerheten av Clab efter en utökning av kapaciteten och att detta underlag måste vara en del av den aktuella prövningen.

Frågan kan följas i mötesanteckningen från mötet den 8 oktober och i skrivelserna som finns nedan. Det återstår att se om denna fråga kommer att påverka den tidsplan som SKB har för närvarande eller inte.

 

 

Länkar:

SSM:s mötesanteckning från mötet om SKBs planer för utökningen av Clab, 211008 >>

SKB översändande av presentation samt förtydligande av bolagets ställningstagande till villkor 1 i regeringstillståndet, 211011 >>

Bilaga: SKBs presentation vid mötet den 8 oktober, 211008 >>

Skrivelse från SSM med förtydligande av innehållet i ansökan, 211027 >>

SSMs ärende SSM2021-6219 om utökad mellanlagring i Clab i myndighetens diarium >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att tidsplanen för domstolsprövningen av Clab snart klar, 211008 >>

På MKG:s hemsida finns aktuell dagbok och alla aktbilagor i domstolsprövningen av Clab >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

SKB är nöjda med tidsplanen för Clab-prövningen, 210930 >>

Miljödomstolen återstartar Clab-prövningen: Föreläggande med tidsplansförslag till SKB, 210915 >>

Regeringen kungör beslutet om Clab, 210902 >>

Nyhet om att regeringen säger ja till utökat Clab och att kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar kärnkraftsindustrin i DN Debatt: "Ökad mellanlagring enda framkomliga vägen", 210825 >>