Utskottsinitiativ om snabbare regeringsprövning av ett kärnbränsleförvarssystem

Det initiativ som diskuterats i försvars- och näringslivsutskotten sedan mars 2021 kommer att debatteras i riksdagen den 21 april efter det att det den 15 april kommit ett betänkande från försvarsutskottet (2020/21:FöU10). Beslut tas den 22 april. Utskottets majoritet vill att regeringen skyndsamt bör vidta nödvändiga åtgärder för att på kort och lång sikt trygga förutsättningarna för en säker hantering av använt kärnbränsle. S, V och MP reserverar sig med hänvisning till att riksdagen inte bestämmer hur regeringen ska fatta beslut i förvaltningsärenden samt att regeringen redan meddelat att frågan är prioriterad. Eftersom även C står bakom lydelsen i initiativet kommer det också få majoritet i riksdagen.

Uppdatering:
Efter en sen debatt den 21 april röstade riksdagen den 22 april ja till utskottsinitiativet., dvs att ”regeringen skyndsamt bör vidta nödvändiga åtgärder för att på kort och lång sikt trygga förutsättningarna för en säker hantering av använt kärnbränsle och tillkännager detta för regeringen”. De partier som reserverade sig mot initiativet angav att regeringen redan prioriterar ansökan, något som också Per Bolund under debatten framförde: ”Avslutningsvis, fru talman, vill jag åter understryka att regeringen självklart arbetar prioriterat och skyndsamt med den här frågan, att förbereda ett beslut. Men som jag sa, och som i alla förvaltningsärenden, kan jag som statsråd inte föregripa beslutet eller på förhand utesluta eller inte utesluta vissa handläggningsåtgärder. ”

Kristdemokraterna (KD) och Liberalerna (L) har i försvars- och näringsutskotten tagit initiativ för att pressa på regeringen att ta ett snabbt beslut om kärnbränsleförvarsansökan. Utskotten bjöd in representanter från Kärnavfallsbolaget SMK, Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, Naturvårdsverket, Kärnavfallsrådet och kärnavfallskommunerna till en frågestund, liksom miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S). Arbetet har fortsatt i försvarsutskottet och har lett fram till betänkande den 14 april om ett utskottsinitiativ som kommer att debatteras i riksdagen den 21 april, följt av ett riksdagsbeslut dagen därpå. S, V och MP har lämnat en reservation om att de anser att initiativet ska avslås. Eftersom även C står bakom lydelsen i initiativet kommer det också få majoritet i riksdagen. 

Det plötsliga politiska intresset kommer efter att Vattenfall larmat om att Clab håller på att bli fullt och att kärnkraftsdriften är hotad redan år 2024. Att driften hotad så tidigt är dock inte sant eftersom det finns betydande lagringskapacitet även vid kärnkraftreaktorerna. Problemet är att kärnavfallsbolaget SKB inte har brutit ut ansökan om att få öka mellanlagringen i Clab från 8 000 ton till 11 000 ton ur kärnbränsleförvarsansökan i tid. Eftersom det p.g.a. förväntade överklaganden i olika instanser ändå kommer att ta minst till 2025 att få verkställighet för ändring av Clab-kapaciteten, är det att föredra att regeringen bryter ut prövningen av Clab ur ansökan eller att en ny ansökan lämnas in. För snabbast hantering är förmodligen det förra att föredra. 

Grundlagen förhindrar dock att riksdagen går in i en domstolsprocess, vilket regeringens tillåtlighetsprövning är en del av, för att påverka vilket beslut som tas. Inte heller kan ett förvaltningsärende påskyndas på ett sätt som inte följer regelverket för handläggningen. Om så sker kan det bli fråga om en överprövning i Högsta förvaltningsdomstolen vilket snarare bromsar processen än skyndar på den. I Ny Teknik den 16 april intervjuas Ingvar Persson, juridisk sakkunnig i Kärnavfallsrådet, som menar att utskottets agerande är farligt nära att bryta mot regeringsformen, men ändå på rätt sida om gränsen. Han säger: ”Men det är ändå ett tveksamt agerande, eftersom sammanhanget och debatten som har varit gör att alla förstår vilka nödvändiga åtgärder som utskottet avser, nämligen att snabbt fatta beslut om tillåtlighet för slutförvar”.

En utbrytning av Clabfrågan ur kärnbränsleförvarsansökan möjliggör att regeringen i lugn och ro kan fortsätta att hantera frågan om förvarets långsiktiga säkerhet, särskilt kopparkapslarnas långsiktiga integritet, på det sätt som behövs för att få ett säkert förvar. 

I betänkandet ges en bra genomgång av kärnbränsleförvarsprövningens beslutsprocess och de frågor som fortfarande är omdiskuterade. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG anser att riksdagens agerande åtminstone har lett fram till det goda att fler ledamöter nu har en förståelse för kärnbränsleförvarsfrågan.

 

Länkar:

Uppdatering: 
UNT ”Klart: Riksdagen tvingar fram beslut om slutförvaret”, 210422 >>

Här kan du följa Försvarsutskottets betänkande på Riksdagens hemsida >> 

Försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU10 >>

Ny Teknik ”Farligt nära att bryta mot regeringsformen”, 210416 >>

Här är debatteten på Riksdagens webb-TV, 210421 >>

Tidigare nyheter på MKGs hemsida:

Bolund svarar på skriftlig fråga i riksdagen om ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem, 210415 >> 

Kärnavfallsrådet skriver till regeringen om Clab och riksdagsinitiativ, 210324 >>

Miljöministern i frågestund i riksdagen om kärnbränsleförvaret, 210323 >> 

Kärnavfallsrådet i DN-slutreplik: ”Slutförvarsbeslutet måste få ta den tid som behövs”, 210318 >> 

MKG har tagit fram ett PM om Clab och kärnkraften, 210310 >> 

Försvars- och näringsutskottet arbetar med initiativ till ett snabbt regeringsbeslut, 210302 >>