Klargjort att det finns allvarliga kopparkorrosionsproblem – Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande i sak till domstolen och SSM

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 14 februari svarat på mark- och miljödomstolens remiss över kärnavfallsbolaget SKB:s kompletteringar och bemötande i sak från i oktober förra året i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. I samma yttrande har föreningen också svarat på domstolens remiss om det finns samband mellan bolagets fyra pågående mål hos domstolen och om det finns behov av samordnad prövning av ansökningarna i dessa mål. Yttrandet har också skickats till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som en komplettering till föreningarnas yttrande i sak till myndigheten.

Generellt gäller att de yrkanden som Naturskyddsföreningen och MKG framförde i första yttrandet i sak i slutet av maj 2016 kvarstår. I grunden vill föreningarna att domstolen avstyrker ansökan. I det nya yttrandet för föreningarna fram nya rön som visar att det finns allvarliga kopparkorrosionsproblem. Föreningarna vill att SSM yttrar sig till domstolen över föreningarnas syn på kopparkapselns integritet. Myndigheten anser i dagsläget att det finns förutsättningar att slutförvaret kan bli strålsäkert även om vissa frågor som rör kopparkapseln måste utredas efter ett eventuellt regeringsbeslut om tillåtlighet. Föreningarna anser att myndigheten måste ta i alla kopparkorrosionsfrågor redan nu.

Föreningarna uppdaterar även sina tidigare synpunkter i sak vad gäller den alternativa metoden djupa borrhål och riskerna för allvarliga utsläpp av radioaktiva ämnen innan tusen år har gått. Vad gäller frågan om samordning av de pågående målen anser föreningarna att prövningen av ansökningarna i kärnbränsleförvarsmålet och artskyddsmålet bör samordnas och att målen bör tas upp till gemensam huvudförhandling. I övrigt överlämnar föreningarna frågan om samordnad prövning av övriga mål till domstolen. Föreningarna anser dock att en samordnad prövning av kärnavfallsbolagets samtliga ansökningar ökar möjligheterna till att bedöma de kumulativa effekterna av de ansökta verksamheterna.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, MMD, samt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, prövar kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. Prövningen befinner sig sedan kungörelsen av ansökan den 29 januari 2016 i sakgranskningsfasen. Myndigheter, organisationer, sakägare och allmänhet som skickat in yttranden i ett första yttrande i sak under våren 2016 i prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark har getts möjlighet av domstolen att lämna synpunkter över kärnavfallsbolagets komplettering nummer fem och bemötande i sak som kom i oktober 2016. Domstolen har utöver detta gett remissinstanserna möjlighet att lämna synpunkter på om det finns samband mellan bolagets fyra pågående mål hos domstolen – målet om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle (M1333-11), målet om SFR 2 (M7062-14), målet om utökad hamnverksamhet (M6009-16), samt målet om art- och habitatdirektivet (M4617-13) – och om det finns behov av samordnad prövning av ansökningarna i dessa mål.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade den 14 februari in ett samlat yttrande för de två remisserna till mark- och miljödomstolen. Samma yttrande har också skickats till SSM som en komplettering till föreningarnas yttrande i sak till myndigheten i prövningen av ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen.

Föreningarna har i det första yttrandet i sak framfört att det finns en betydande risk att kopparkapslarna som ska garantera den långsiktiga säkerheten läcker redan innan 1 000 år har gått. Kärnavfallsbolaget svarar inte på detta i sitt första bemötande i sak utan hänvisar bara till att SSM tycker att slutförvarsansökan verkar vara nästan tillräckligt bra.

Föreningarna anser att kärnavfallsbolagets första bemötande i sak inte kan läggas till grund för avgörande i sak, därför kvarstår föreningarnas yrkanden från första yttrandet i sak till domstolen och SSM i slutet av maj 2016. Föreningarna yrkade där att domstolen I första hand ska avstyrka ansökan, i andra hand ska avvisa ansökan och i sista hand ska förelägga sökanden, att vid äventyr av avvisning, komplettera ansökan i enlighet med vad föreningarna anfört tidigare i processen. Dessutom har föreningarna framfört de övergripande yrkandena att domstolen ska hantera strålsäkerhetsfrågor och att domstolen ska besluta att metoden djupa borrhål ska anses vara en alternativ utformning av geologisk deponering och därmed ska hanteras som en alternativ metod i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen.

I det nya yttrandet redovisar föreningarna ny kunskap om kopparkorrosion i en syrgasfri slutförvarsmiljö som visar att kärnavfallsbolagets teoretiska grund för hur kopparkorrosion sker i slutförvaret är felaktig. Experiment från Schweiz visar att det inte går att räkna med att ett slutförvar i lera eller vatten innehåller syrgas längre än någon månad efter tillslutning av förvaret. Den betydande kopparkorrosion som skett i kärnavfallsbolagets olika experiment av hur koppar och lera beter sig i en slutförvarsmiljö kan därför inte ha orsakats av innesluten syrgas, vilket varit bolaget förklaring. Därmed måste det finnas andra kopparkorrosionsprocesser än de som teoretiskt antas kunna ske i den säkerhetsanalys som den nuvarande ansökan bygger på. Dessutom visar föreningarna tydligt att den s.k. sauna-effekten kan orsaka omfattande korrosion av kopparkapseln redan efter några hundra år. Föreningarna vill att Strålsäkerhetsmyndigheten yttrar sig till domstolen över dessa nya uppgifter angående kopparkapselns integritet. Myndigheten anser i dagsläget att det finns förutsättningar att slutförvaret kan bli strålsäkert även om vissa frågor som rör kopparkapseln måste utredas efter ett eventuellt regeringsbeslut om tillåtlighet. Föreningarna anser att myndigheten måste ta i alla kopparkorrosionsfrågor redan nu.

Föreningarna redovisar i yttrandet även ett uppdaterat kunskapsläge om metoden djupa borrhål där det pågår ett pilotprojekt i USA finansierat av det amerikanska energidepartementet. Slutligen förtydligar föreningarna de konsekvenser som kan bli resultatet av att slutförvaret börjar läcka radioaktiva ämnen innan 1 000 år har gått.

I Naturskyddsföreningens och MKG:s svar på domstolens frågor om samband mellan ansökningar och behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark uppger föreningarna att de anser att prövningen av ansökningarna i kärnbränsleförvarsmålet och artskyddsmålet bör samordnas och att målen bör tas upp till gemensam huvudförhandling. I övrigt överlämnar föreningarna frågan om samordnad prövning av övriga mål till domstolen. Föreningarna anser dock att en samordnad prövning av kärnavfallsbolagets samtliga ansökningar ökar möjligheterna till att bedöma de kumulativa effekterna av de ansökta verksamheterna.

Det som närmast händer är att miljödomstolen ska göra en bedömning av synpunkterna om det finns behov av samordnad prövning avseende kärnavfallsbolagets fyra olika ansökningar om verksamhet i Forsmark. Först därefter kommer domstolen ta fram en ny tidplan för målet om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle och då besluta om huvudförhandling ska hållas under hösten 2017 eller vid senare tidpunkt. Domstolen måste även vid någon tidpunkt besluta om kärnavfallsbolaget SKB måste svara på strålsäkerhetsfrågor i sak i domstolen och om det i så fall blir fler remissrundor innan en huvudförhandling kan hållas.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande till MMD och SSM med bilagor, 170214 >>

På MKG:s hemsida kan du ladda ner och läsa alla nya yttranden som skickats till domstolen >> 

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner längst ner på denna sida eller så kan de laddas ner här >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Domstolen ger tillfälle att lämna in synpunkter på behovet om samordnad prövning av SKB:s mål, 161123 >>

Domstolen ger tillfälle att lämna in synpunkter på SKB:s kompletteringar och bemötande i kärnbränsleslutförvarsmålet, 161122 >>

Domstolen: Huvudförhandling blir tidigast i september 2017 – Frågan om samordning av mål måste utredas ytterligare, 161122 >>

SKB svarar inte i sak om långsiktig strålsäkerhet – hänvisar mest till SSM, 161017 >>

SSM vill att regeringen tillstyrker slutförvarsansökan trots problem med kopparkapslar, 160629 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande i sak, 160531 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare yttranden inskickade under 2012-2016:

1. Naturskyddsföreningens och MKG:s första övergripande yttrande om kompletteringsbehov 1 juni 2012 (ab 146, SSM2011/3522 och SSM2011/383) >>

2. Naturskyddsföreningens och MKG:s komplettering om en öppen kopparkorrosionsforskning, 13 december 2012 (ab 164, SSM2011/3522) >> 

3. Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om vikten av en sammanhållen prövning, 10 mars 2013 (ab 196) >>

4. Naturskyddsföreningens och MKG:s mail till domstolen för kännedom om Strålsäkerhetsmyndighetens brev till SKB med kommentarer om inlämnade kompletteringar, 7 maj 2013 (ab 211) >>

5. Naturskyddsföreningens och MKG:s andra övergripande yttrande om kompletteringsbehov, 15 oktober 2013 (ab 274, SSM2011/1137) >>

5.a. Bilaga 1. Samrådsinlaga rörande riskerna för att det konstgjorda barriärsystemet från den 15 december 2010, till Naturskyddsföreningens och MKG:s andra remissvar om kompletteringsbehov, 15 oktober 2013 (ab 275, SSM2011/1137) >>

5.b. Bilaga 2. SKB:s kontrakt med Ångströmlaboratoriet från den 10 januari 2011, till Naturskyddsföreningens och MKG:s andra remissvar om kompletteringsbehov, 15 oktober 2013 (ab 276, SSM2011/1137) >>

6. Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande med synpunkter på sökandes yttrande om kompletteringskrav från den 18 november, 6 december 2013 (ab 293, SSM2013/5584) >>

7. Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande rörande kopparkorrosion, 19 december 2013 (ab 294, SSM2013/5584) >>

8. Naturskyddsföreningens och MKG:s uppföljande yttrande rörande remisshanteringen av ansökan i sak, barriärfrågor, jordbävningar, alternativredovisningar m.m., MKG, 12 juni 2014 (ab 302, SSM2011/1137) >>

9. Naturskyddsföreningens och MKG:s tredje övergripande yttrande, 26 juni 2015 (ab 335, SSM2011/1137) >>

9.a. Bilaga. Yrkanden om kompletteringar, till Naturskyddsföreningens och MKG:s tredje övergripande yttrande, 26 juni 2015 (ab 336, SSM2011/1137) >>

10. Naturskyddsföreningens och MKG:s kompletterande yttrande om kopparkorrosion och djupa borrhål, 14 december 2015 (ab 344, SSM2011/1137) >>

11. Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande i sak till MMD och SSM, 31 maj 2016 (ab 401, SSM2014/1683, SSM2015/2519) >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev