OKG ansöker om tillstånd för utökad markförvaring av lågaktivt kärnavfall

Oskarshamns Kraftgrupp, OKG, ansökte i månadsskiftet november december 2021 om att få utökat tillstånd för markförvaring av mycket lågaktivt kärnavfall vid sin anläggning i Oskarshamn.

Ansökan skickades både till strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som prövar ansökan utifrån kärntekniklagen och till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt som prövar utifrån miljöbalken.

SSM skickade den 17 december ut ansökan på remiss för att få synpunkter från remissinstanserna om ansökan eller miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras. Sista svarsdatum för remissen är 28 februari.

I domstolsprövningen begärde domstolen kompletteringar från sökanden den 22 december och gav sanna dag Länsstyrelsen i Kalmar län, Oskarshamns kommun och SSM möjlighet att ge synpunkter på ytterligare behov av kompletteringar av ansökan. SSM ska svara senaste den 28 mars. 

Länkar:

Länk till SSM:s remiss om behov av kompletteringar, 211217>>

Dagbok från domstolsprövningen vid miljödomstolen i Växjö, 220111 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Ringhals återkallar ansökan om att utöka markförvaret för mycket lågaktivt avfall, 200602 >>