SSM står fast vid krav på bättre Clab-kylning

Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 15 december ett yttrande till mark- och miljödomstolen och begärde en deldom, d.v.s. ett separat tillstånd med villkor, för att öka kapaciteten i mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har till domstolen lyft frågan att bolaget inte har med en förbättrad kylning av Clab i begäran, något som fanns med i ansökan. SSM vill att förbättrad kylning ingår i ett tillstånd från ökad kapacitet men ni ett yttrande den 31 mars motsatte sig kärnavfallsbolaget detta. I ett yttrande den 11 april står SSM fast vid sina ståndpunkter och utvecklar dem.

Regeringen godkände i slutet av augusti i ett separat beslut att öka kapaciteten för hur mycket använt kärnbränsle som kan lagras i mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, från 8 000 till 11 000 ton. I den fortsatta prövningen i mark- och miljödomstolen för att ge tillstånd med villkor har kärnavfallsbolaget SKB den 15 december yttrat sig till domstolen och begärt en deldom med villkorsprövning.

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har i två skrivelser till domstolen den 17 och 21 december lyft frågan att bolaget inte har med en förbättrad kylning av mellanlagret i denna begäran. Myndigheten anser att den anläggningsbeskrivning som bolaget har lämnat till domstolen inte stämmer överens med den som regeringen gav tillåtlighet för.

Domstolen kungjorde den 4 januari Clab-delen av ansökan och att alla motparter i målet har till den 25 mars fått framföra synpunkter på begäran om deldom och villkorsfrågor. Domstolen fastställde även en tidsplan för den fortsatta prövningen av målet med en huvudförhandling den 24-25 maj i Oskarshamn och att ett tillstånd kan komma redan till sommaren.

SSM svarade med ett yttrande redan den 10 mars och framförde med en omfattande argumentation då att kylningen bör ingå i domstolens tillståndsprövning. Bolaget svarade med ett yttrande den 31 mars där det framfördes att förbättrad kylning inte tillhör den del av ansökan som rör kapacitetsökningen av Clab.

SSM har fått en möjlighet att ha synpunkter på bolagets ståndpunkter. Den 11 april svarade SSM, som står fast vid kraven på förbättrad kylning. Myndighetens argumentation ser ut som följer: 

”Som SKB anför är den rättsliga utgångspunkten för prövningen att det kommande tillståndet till utökad lagring i Clab ska stå ”på egna ben” i den meningen att prövningen ska ske med bortseende från senare tillkommande anläggningsdelar för inkapsling och Clink. Det blivande tillståndet kommer att avse den nuvarande och framtida verksamheten i Clab med en högsta lagring av 11 000 ton använt kärnbränsle. SSM har inte uppfattat att hela verksamheten vid Clab ska ingå i den senare prövningen av Clink, utan endast de delar av den befintliga anläggningen som påverkas av integreringen med inkapslingsdelen. Oavsett detta ser SSM att tillståndet för Clab kan komma att gälla under en överskådlig tid och att det är oklart när det kommer att finnas en, enligt miljöbalken, lagakraftvunnen dom för Clink. SSM är därför tveksam till det som SKB, i detta fall, anför om att behovet av omfattande eller uppskjutna villkor minskar till följd av processekonomiska aspekter.

En utökad mellanlagring med 3 000 ton använt kärnbränsle i Clab leder till en försämring av strålsäkerheten i anläggningen. De i tillståndsansökan beskrivna reservsystemen, vilka har funktionerna att förstärka reservspädmatningen samt utgöra ett diversifierat system för att kyla vattnet i förvaringsbassängerna, syftar till att kompensera för denna försämring av strålsäkerheten. Dessa funktioner rör således mellanlagringsdelen och, som konstaterades i SSM:s granskningsrapport till grund för myndighetens yttrande [SSM 2011/1135-16, se länk nedan], innebär en förbättring av strålsäkerheten både inom ramen för den befintliga verksamheten (8 000 ton använt kärnbränsle) och för den utökade mellanlagringen.

SKB uppger att bolaget uppfattar domstolens uttalande till regeringen som att det efter regeringens tillåtlighetsbeslut finns möjlighet för SKB att komplettera ansökningsunderlaget med redovisning av andra åtgärder, andra tekniska lösningar eller andra anläggningsutformningar så länge det som redovisas tillgodoser samma ändamål som referensutformningen i ansökningshandlingarna. SSM konstaterar dock att några andra åtgärder, med motsvarande funktioner som reservsystemen, inte har föreslagits varken inom ramen för Clab eller för Clink.

Gällande prövotidsförfarande som SKB tar upp i sitt bemötande vill SSM framhålla följande. Om domstolen gör bedömningen att frågan om reservsystemen inte har ingått i regeringens beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken skulle möjligen ett prövotidsförfarande kunna vara en väg framåt. SSM har dock svårt att ta ställning i fråga om lämpligheten av ett prövotidsförfarande utan att ha sett den närmare utformningen av eventuella utredningsvillkor. Myndigheten ser även en potentiell risk för att den stegvisa prövningen enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet försenas eller inte kan genomföras i avvaktan på domstolens beslut med anledning av de uppskjutna frågorna.”

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG stödde i ett yttrande till domstolen den 24 mars SSM:s ställningstagande i frågan om förbättrad kylning av Clab.

 

Länkar

SSM:s yttrande över SKB:s svar, 220411 >>

Här finns handlingar ur ärendet SSM 2011/1135 >> (se handling 16 ”Granskningsrapport Systemövergripande frågor inför yttrandet till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. 2016-06-28” som SSM refererar till i yttrandet)

Nyheter på MKG:s hemsida:

SKB kommenterar generalla synpunkter på ansökan om ett utökat Clab, 220406 >>

SKB avvisar SSM:s krav på bättre kylning i Clab, 220331 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG stödjer SSM i kraven om ett nytt kylsystem för ett utökat Clab, 220324 >> 

Domstolen ber SKB bemöta SSM:s krav på bättre kylning av Clab, 220317 >>

SSM och SKB i bråk i domstolen om ny kylanläggning för Clab, 211223 >>>

Vad händer nu? Domstolens, SSM:s och SKB:s planer för SFR- och kärnbränsleförvarsmålen, 220329 >>

Regeringen: Ja till utökat Clab – kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev