Kärnbränsleförvaret debatterades återigen i riksdagen

Den 24 september hölls det en interpellationsdebatt i riksdagen om regeringens kommande beslut rörande ansökan om att få bygga ett förvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det var Lars Hjälmered (M) som skickat en interpellation till miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) om regeringen med frågor om ”Slutförvarets framtid”.

Interpellationen innehöll en bakgrundsbeskrivning och sedan ställdes följande frågor:

1. Med anledning av de nu inkomna remissinstansernas svar, avser ministern att i närtid fatta ett beslut gällande slutförvaret?

2. Om inte, vilken analys gör ministern av konsekvenserna av att ett beslut inte hinner fattas innan 31 augusti?

3. Hur resonerar ministern gällande att dela upp beslutet om slutförvar efter att remissinstanserna lämnat sina synpunkter och att berörda kommuner så tydligt meddelat att besluten måste fattas gemensamt?

Miljöminister Bolund svarar att regeringen bedömer att besluten om kapacitetsökning i Centralt mellanlager för använt bränsle, Clab, undanröjt risken att svenska kärnkraftsreaktorer ska behöva stänga 2024. Vidare säger Bolund att frågan om Clab behövde brytas ut från slutförvarsprövningen för att processen efter ett regeringsbeslut kan bli långdragen med överklaganden i flera juridiska instanser. Ministern säger att han har förståelse för att berörda kommuner hellre hade velat ha ett beslut i hela ärendet men att de kan vara trygga med att även beslutet om slutförvarsanläggningen prioriteras i regeringsarbetet.

Interpellationen och debatten finns i länken till riksdagens hemsida nedan. Tryck på ”Debatt (7 anföranden)” för att se debatten i skrift och som video.

Debatten var en i en rad av debatter om kärnbränsleförvaret i riksdagen (länkar nedan).

 

Länkar:

Nyhet på riksdagens hemsida om interpellationsdebatten 24 september, 210924 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om interpellationsdebatten 31 maj, 210531 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att miljöministern svarar på skriftlig fråga i riksdagen om ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem 14 april, 210414 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om frågestund i riksdagen om kärnbränsleförvaret 23 mars, 210323 >>

 

Fler nyheter:

SKB är nöjda med tidsplanen för Clab-prövningen, 210930 >>

Miljödomstolen återstartar Clab-prövningen: Föreläggande med tidsplansförslag till SKB, 210915 >>

Regeringen kungör beslutet om Clab, 210902 >>

Nyhet om att regeringen säger ja till utökat Clab och att kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar kärnkraftsindustrin i DN Debatt: "Ökad mellanlagring enda framkomliga vägen", 210825 >>

Nyhet om att SSM och Kärnavfallsrådet hade möten med Miljödepartementet och Statsrådsberedningen, 210824 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar SKB i SvD debatt: "Kärnkraftsindustrin tar lätt på säkerheten", 210822 >>

SKB bemöter remissvaren om separat prövning av Clab, 210813 >>

Splittrad syn om att dela Clab och kärnbränsleförvarsprövningen, 210731 >>

MKG med medlemsföreningar svarar på regeringens remiss om separat prövning av Clab, 210629 >>

Regeringen remissar frågan om att dela Clab- och kärnbränsleförvarsprövningen, 210620 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni 210611 >>