Regeringen föreslår ändrade medel till kärnavfallskommuner – inget till miljöorganisationer

Regeringen har den 23 november 2023 beslutat att skicka en proposition till riksdagen om att förändra villkoren för kärnavfallskommuner att erhålla medel ur kärnavfallsfonden. I proposition finns inte motsvarande medel till miljöorganisationer med. Fortsatta särskilda medel för miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor fanns med i den utredning om både kommuner och organisationer som presenterades av den socialdemokratiska regeringen sommaren 2022. Den nuvarande regering har i stället tagit bort medlen helt för miljöorganisationer från 2024. 

Regeringen utökar möjligheterna för kommuner att använda medel ur kärnavfallsfonden. Förutom att medel kan användas till information kan de användas för insatser i samband med den stegvisa prövningen som Strålsäkerhetsmyndigheten genomför efter att regeringen och miljödomstolen godkänt kärnbränsleförvaret. Dessutom kan de användas för att vart tredje år granska kärnkraftindustrins forskningsprogram (Fud).

Regeringen vill inte att pengar ur fonden ska kunna finansiera informationsarbete som genomförs av lokala miljöorganisationer. Tidigare har den lokala föreningen Oss i Östhammar som även är en medlemsförening i MKG kunnat erhålla stöd från kommunen.

I propositionen visar regeringen tydligt att den inte stödjer förslaget att miljöorganisationer även i fortsättningen ska kunna arbete med kärnavfallsfrågor med särskilda medel. I remisshanteringen av förslaget var det bara kärnkraftindustrin som motsatte forsatta medel och regeringen ställer sig därmed tydligt på industrins sida.

Regeringen hänvisar miljöorganisationer till att söka medel från de medel som Naturvårdsverket har som stöd för miljöorganisationer. De medel som kan fås den vägen är dock marginellt jämfört med det tidigare stödet. Miljöorganisationerna kärnavfallsgranskning, MKG, har avvecklat kansliet i Göteborg och den sista i personalen slutar vid årsskiftet. MKG kommer dock att finnas kvar med arbete på ideell basis.

 

Länkar:

Regeringens proposition till riksdagen om finansiering av kärnavfallskommuner, 231123 >>

Nyhet om propositionen på regeringens hemsida, 231123 >>

Propositionen på regeringens hemsida, 231129 >>

Fler nyheter om på MKG:s hemsida:

MKG kommer att finnas kvar efter de särskilda medlen försvinner, 230607 >>

Regeringen: Inget särskilt stöd efter 2023 till miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor, 230203 >>

Kärnavfallsrådet lämnar ett slutbetänkande till regeringen, 221229 >>

Regeringen minskar stödet till miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor, 221222 >>

Artikel i Sveriges Natur: Oro för nedlagd kärnavfallsgranskning, 221219 >>

Den nya regeringen avslår Kärnavfallsrådets begäran om förlängt uppdrag, 221103 >>

MKG med medlemsorganisationer yttrar sig till regeringen om långsiktiga medel, 221011 >>

Regeringen föreslår långsiktiga medel till kommuner och miljöorganisationer – Kärnavfallsrådet avvecklas, 220711 >>

SSM skär ner MKG:s medel för 2022 kraftigt – ger pengarna till kärnkraftsfrämjare, 220413 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev