SKB stödjer SSM:s yttrande över forskningsplanen Fud-2022

Den 22 mars skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett yttrande till regeringen över kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprogram Fud-2022. Regeringen har under hösten gett kärnavfallsbolaget SKB en möjlighet att lämna ett yttrande över både SSM:s yttrande och det yttrande över Fud-2022 som Kärnavfallsrådet skickade till regeringen i december 2022. Den 8 november skickade bolaget in ett yttrande som stödjer allt som SSM säger och inte nämner rådets mer kritiska yttrande med ett ord. Regeringen förväntas besluta om forskningsplanen innan årsskiftet.

I yttrandet från SSM i mars anser myndigheten att programmet lever upp till lagens krav och att regeringen därmed kan godkänna programmet. I yttrandet framför SSM att allt fungerar väl vad gäller forskning och utveckling inom kärnavfallsområdet. Det enda regeringen bör göra är att i beslutet över Fud-22 ställa som villkor att SKB inför Fud-program 2025 ska samråda med myndigheten om hur redovisning av fortsatt forskning och teknikutveckling ska göras.

Kärnavfallsbolaget SKB hållermed SSM i precis allt och upprepar i yttrandet till regeringen i princip bara det som SSM säger.

Bolaget tar inte upp Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen överhuvudtaget. Rådets yttrande är mycket mer kritiskt och har bl.a. synpunkter på brister i forskningsprogrammet, behovet av öppenhet och insyn, och avslutar med att föreslå att frågan om forskning beträffande hantering av använt kärnbränsle ska regleras i miljöbalken i stället för i kärntekniklagen. Detta är inget som intresserar SKB (och förmodligen inte heller SSM).

Till skillnad från SSM och SKB anser inte heller Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att allt är frid och fröjd vad gäller kärnavfallsforskningen. I ett yttrande till SSM i januari poängterades vikten av fortsatt forskning även efter regeringen har godkänt kärnbränsleförvaret, inte minst på frågor viktiga för kopparkapselns långsiktiga integritet. Föreningarna menade att det finns ett behov av att omstrukturera hela den svenska kärnavfallsforskningen där SSM tar ett större ansvar för att se till att kärnavfallsbolaget SKB:s forskning blir öppnare för insyn och att mer oberoende forskning blir av. Föreningarna framförde även mer detaljerade synpunkter i yttrandet.

Länkar till nyheter om föreningarnas och Kärnavfallsrådets yttranden finns nedan.

Regeringen förväntas ta ett beslut om Fud-2022 innan årsskiftet och det blir säkert bara ett kort och nöjt konstaterande att allt är i sin ordning.

 

Länkar:

Följebrev Regeringens brev till SKB för att ge tillfälle till yttrande över SSM:s och Kärnavfallsradets yttranden över Fud-2022, 231005 >>

Regeringens brev till SKB för att ge tillfälle till yttrande över SSM:s och Kärnavfallsradets yttranden över Fud-2022, 231005 >>

Bilaga 1. SSM yttrande till regeringen över Fud-program 2022,  230322 >>

Bilaga 2. SSM rapport Granskning och utvärdering av Fud-program 2022, 230322 >>

Bilaga 3. Kärnavfallsrådets yttrande över Fud-22, 221229 >>

Kärnavfallsbolaget SKB:s yttrande till regeringen över Fud-2023, 231108 >>

Nyhet om att SSM skickar yttrande över Fud-22 till regeringen, 230322 >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen över Fud-22, 221229 >>

Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrar sig över forskningsprogrammet Fud-22, 230120 >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Naturskyddsföreningen m.fl. kompletterar begäran om rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet till HFD, 230127 >>

Naturskyddsföreningen m.fl. begär rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet hos Högsta förvaltningsdomstolen, 220427  >>

Nyhet om andra Fud-yttranden, 221231 >>

Tillgång till referenser i SKB:s forskningsprogram Fud-22 som är SKBdoc-dokument, 221222 >>

Nyhet om informationsmöte om Fud-22 för remissinstanser, 221012 >>

Forskningsprogrammet Fud-22 klart: SSM skickar ut remiss, 220930 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att regeringen tog beslut om forskningsprogrammet Fud-19, 201210 >>

Här finns alla Fud-processer beskrivna >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och bolaget ska svara med bemötanden på de inskickade synpunkterna till den 19 december. Huvudförhandling planeras till den 20-24 maj 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att SSM skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns..
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev