Riksgälden delredovisar regeringsuppdrag om historiskt avfall

Riksgälden har den 14 september 2023 redovisat den första delen av regeringens utredningsuppdrag "Finansieringsformer för omhändertagande av det historiska avfallet". I deluppdraget som finns i myndighetens regleringsbrev för 2023 ingår att utreda vilka finansieringsformer som kan vara möjliga och lämpliga för de kostnader som uppkommer för att ta om hand det historiska avfallet. Uppdatering: Andra delen av uppdraget redovisades den 31 januari 2024.

I deluppdraget ingår också att analysera om det historiska avfallet eller delar av det skulle kunna finansieras med kärnavfallsavgifter, det vill säga medel som fonderas enligt lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter (finansieringslagen). Vidare ingår att föreslå former för en reglerad finansiering av det historiska avfallet.

Så här sammanfattas utredningsresultatet i rapporten:

"Regeringen har i regleringsbrevet för budgetåret 2023 gett Riksgäldskontoret (Riksgälden) utredningsuppdraget ”Finansieringsformer för omhändertagande av det historiska avfallet”. Det historiska avfallet avser visst kärntekniskt och icke kärntekniskt avfall som hade uppkommit per den 30 juni 1991. Riksgälden ska i del a) av uppdraget utreda vilka finansieringsformer som kan vara möjliga och lämpliga för kostnader hänförliga till omhändertagande av det historiska avfallet. I uppdraget ingår att analysera om det historiska avfallet eller delar av det, i synnerhet det långlivade kärntekniska avfallet, skulle kunna finansieras med kärnavfallsavgifter, det vill säga medel som fonderas enligt lagen 
(2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter (finansieringslagen). Riksgälden ska vidare föreslå former för en reglerad finansiering av det historiska avfallet. Del a) ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 september 2023. Det historiska avfallet består av följande huvudsakliga delar: 

1.    Kärntekniskt avfall som definieras som restprodukt (omfattas av finansieringslagen),

2.    Kärntekniskt avfall som inte definieras som restprodukt (omfattas inte av finansieringslagen) och

3.    Icke kärntekniskt avfall, IKA (omfattas inte av finansieringslagen).

Riksgälden föreslår följande lösningar för de olika delarna 1–3:

1.    Riksgälden ser i nuläget inget behov av att förändra regelverket avseende den fraktion av det historiska kärntekniska avfallet som redan omfattas av finansieringslagen.

2.    Riksgälden föreslår att definitionen av restprodukt utökas på ett sätt som gör att hela det historiska kärntekniska avfallet definieras som restprodukt och därmed omfattas av finansieringslagens bestämmelser. I Riksgäldens huvudförslag utökas definitionen på ett sätt som gör att även annat kärntekniskt avfall än det historiska som uppkommit – eller i framtiden uppkommer – och som utgör en finansiell risk för staten som sistahandsansvarig täcks in. Riksgälden redovisar även en alternativ lösning som mer specifikt riktar in sig på det historiska kärntekniska avfallet.

3.    Riksgälden bedömer att de faktorer som talar mot att inkludera historiskt IKA i finansieringslagen väger tyngre än de faktorer som talar för. Myndigheten ser dock ett behov av att stärka finansieringen av historiskt IKA i syfte att reducera statens risk. Mot bakgrund av detta lämnar Riksgälden förslag på vissa förändringar av strålskyddslagen. I korthet innebär förslaget att det införs ett krav, alternativt en möjlighet för tillsynsmyndigheten att kräva, att den som är ansvarig för att omhänderta det historiska IKA ställer säkerhet för de kostnader som omhändertagandet medför. 

Som helhet bedömer Riksgälden att förslagen leder till att statens finansiella risk som sistahandsansvarig för det historiska avfallet blir lägre än vad som annars varit fallet."

I en andra del ska Riksgälden till den 31 januari 2024 utreda förutsättningarna för att ge statliga finansiella bidrag för omhändertagandet av det historiska avfallet eller delar av det.

Uppdatering: Andra delen redovisades 31 januari 2024 (se länk till nyhet nedan).

 

Länkar:

Följebrev Riksgäldens redovisning av den första delen av regeringsuppdraget "Finansieringsformer för omhändertagande av det historiska avfallet", 230914 >>

Riksgäldens redovisning av den första delen av regeringsuppdraget "Finansieringsformer för omhändertagande av det historiska avfallet", 230914 >>

Riksgäldens regleringsbrev för 2023, 221222 >>

Om redovisningen på Riksgäldens hemsida, 231003 >>

Uppdatering: Nyhet på MKG:s hemsida om redovisningen av andra delen av uppdraget, 240131 >>

Fler nyheter om kärnavfallsfinansiering på MKG:s hemsida:

Riksgälden föreslår höjda kärnavfallsavgifter för 2024-2026 till regeringen, 230929 >>

Riksgälden föreslår kraftigt höjda kärnavfallsavgifter, 230628 >>

Riksgälden: Kärnavfallsavgifterna förväntas att öka signifikant, 230512 >>

Stort ras för kärnavfallsfonden under 2022, 230221 >>

Riksgälden: Kärnavfallsavgifterna skulle behöva höjas med 0,4 öre, 230206 >>

Riksgälden: Kärnavfallsavgifter skulle behöva höjas mindre, 221125 >>

Industrin har lämnat in Plan 2022 till Riksgälden, 220930 >>

Riksgälden: Kärnavfallsavgifter skulle behöva höjas, 220830 >>

Riksgälden publicerar den första kvartalsrapporten för 2022 om finansiering av kärnavfall, 220524 >>

Nyhet om att regeringen har beslutat om nya kärnavfallsavgifter för 2022-2023, 220127 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev