Nyheter 2009

Publicerad den i kategorin Nyheter
Under 2009 har Kärnavfallsrådet utvärderat det genomlysningsprojekt som rådet genomfört sedan 2007. I dagarna har en rapport från utvärderingen presenterats. Genomlysningsprojektet får genomgående ett gott betyg från den målgrupp som rådet vänt sig till och 9 av 10 vill att projektet fortsätter till dess at ett beslut om ett slutförvar fattats.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat sina synpunkter på förslag till ny kärnkraftslagstiftning, ”Kärnkraft – nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar” SOU 2009:88. Synpunkterna begränsar sig till att gälla frågeställningar som rör kärnavfall. I korthet kan MKG:s yttrande sammanfattas i följande punkter:
Publicerad den i kategorin Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har för 2010 beviljat MKG ekonomiskt stöd ur Kärnavfallsfonden med 1 925 000 kr. Beloppet är samma som föreningen erhållit tidigare år. Föreningen hade sökt 2 500 000 kr, det belopp som en förening högst kan erhålla. Beslutet innebär att föreningen för femte året i rad arbetar med i reella värden minskade medel.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Leif Bjelm, professor i teknisk geologi vid Lunds Tekniska Högskola, har fått ett större anslag från Vetenskapsrådet för att köpa in ett komplett system för djup kärnborrning.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Carl-Magnus Larsson som tidigare varit GD för Statens strålskyddsinstitut, SSI, och som nu är avdelningschef för avdelningen för radioaktiva ämnen på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, blir från mars 2010 chef för den australienska strålsäkerhetsmyndigheten.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Naturskyddsföreningen deltog på den internationella vetenskapliga konferensen Managing Radioactive Waste den 15-17 december i Göteborg. Konferensen arrangerades av CEFOS-gruppen vid den Statsvetenskapliga institutionen.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 15 december publicerade kärnavfallsbolaget SKB en preliminär Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, för slutförvaret av använt kärnbränsle som de vill ansöka om att bygga i Östhammars kommun intill Forsmarks kärnkraftverk. Samråd om MKB:n kommer att hållas den 6 februari i Östhammars kommun och den 9 februari i Oskarshamns kommun.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen beslutade den 10:e december om kärnavfallsavgifterna för 2010 och 2011. Kärnavfallsavgifterna är de pengar som kärnkraftsindustrin betalar in i Kärnavfallsfonden per kilowattimme kärnkraftsel som produceras. Istället för att låta avgifterna ligga kvar på 2008-2009 års nivåer så beslutade regeringen efter rekommendation från Strålsäkerhetsmyndigheten att höja avgifterna.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Östhammars kommun får enligt beslut från regeringen nästan 1,7 miljoner kronor utöver de 5 miljoner de sökt för via Strålsäkerhetsmyndigheten. Kommunen sökte pengarna eftersom att de anser att nu när slutförvarsfrågan går in i ett nytt skede behöver än mer information och mer kunskapsuppbyggande bland Östhammars kommuns befolkning och förtroendevalda.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen har under hösten tagit emot Strålsäkerhetsmyndighetens och Kärnavfallsrådets yttranden över kärnavfallsbolaget SKB:s komplettering av forskningsprogrammet Fud-07. Dessutom har kärnavfallsbolaget lämnat ett yttrande. I ett regeringsbeslut den 10:e december sammanfattar regeringen myndighetens och rådets syn på Fud-07-K och lägger ärendet till handlingarna.