Nyheter 2013

Publicerad den i kategorin Nyheter
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in ett yttrande över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-13, till Strålsäkerhetsmyndigheten.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som prövar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, har sedan inlämnandet av ansökan våren 2011 begärt flera kompletteringar och förtydliganden av sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har den 20 december lämnat in en komplettering av ansökan om att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle i Forsmark. I en lägesrapport ger bolaget sin syn på kunskapsläget rörande syrgasfri kopparkorrosion.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 5:e december skickade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett öppet brev till forskningsledaren för den grupp vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet som utför forskning om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten åt kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten, som granskar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, skickade i oktober 2012 en begäran om komplettering rörande alternativa metoder. Myndigheten saknar fortfarande kompletteringar och har i december 2013 förtydligat för bolaget vad som behöver redovisas.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Eftermiddagen den 12 december anordnade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, det femte och sista seminariet av MKG:s seminarieserie under senhösten. På seminariet redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet sina respektive granskningsarbeten för ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 6:e december skickat ett yttrande till mark- och miljödomstolen med en kopia till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kanslichefen för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett öppet brev till forskningsledaren för den grupp vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet som utför forskning om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten åt kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Eftermiddagen den 5 december anordnade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, det fjärde seminariet av MKG:s seminarieserie under senhösten. Seminariet handlade om Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på ändringar av det nuvarande finansieringssystemet för hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Naturvårdsverket har samlat in synpunkter från svenska myndigheter, organisationer och privatpersoner om den nya ryska kärnkraftsreaktorn som det finska kärnkraftbolaget Fennovoima OY vill bygga i norra Finland. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat in sina synpunkter på bolagets kärnavfallsplaner.