Nyheter 2007

Publicerad den i kategorin Nyheter
Statens strålskyddsinstitut, SSI, förelägger Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, att lämna redovisningar om det långsiktiga strålskyddet vid slutförvaret SFR 1 i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett PM om de frågeställningar som föreningen hittills har identifierat som viktiga i industrins forskningsredovisning, FUD-2007. MKG kommer som andra remissinstanser att lämna in sitt slutliga yttrande till Statens kärnkraftinspektion, SKI, senast den 15 mars 2008.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Statens kärnkraftinspektion, SKI, har för 2008 beviljat MKG ekonomiskt stöd ur Kärnavfallsfonden med 1 925 000 kr. Beloppet är lägre än det sökta, men är samma summa som beviljades för 2007.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 14 december hölls ett samrådsmöte med myndigheterna och kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, Östhammars och Oskarshamns kommuner var observatörer. Mötet handlade främst om myndigheternas, Statens kärnkraftsinspektions, SKI:s, och Statens strålskyddsinstitut, SSI:s, granskning av industrins säkerhetsrapport SR-Can.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Nyheten uppdaterad. Se längst ner.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings har lämnat in ett gemensamt yttrande över SKI:s förslag till kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2008 och 2009. Föreningarna anser att beloppen som SKI föreslår är för låga och att det finns starka skäl för regeringen att höja avgifterna.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Naturskyddsföreningen i Södermanlands län har skrivit till Miljödepartementet, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, och bett dem ta ett samlat grepp om hanteringen av radioaktivt avfall vid Studsvik utanför Nyköping.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 5 december höll MKB-forum Oskarshamn och Samråd- och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt möte på Arlanda i Stockholm. Mötet var öppet för allmänhet och miljöorganisationer som observatörer. Observatörerna fick möjligheten att ställa frågor vid två tillfällen under mötet.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, berättade under samrådsmötet på Arlanda den 5 december att de kommer att vara redo att välja kommun redan i slutet av 2008. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det finns många brister med kärnkraftsindustrins så kallade KBS-metod.