Nyheter 2008

Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen gav tidigare i höst Strålsäkerhetsmyndigheten uppdraget att ta fram en nationell avfallsplan för allt radioaktivt avfall. För att stödja arbetet har myndigheten bildat en samverkansgrupp där Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ingår. I ett första steg i arbetet gör myndigheten en kartläggning över de problem som kan finnas inom kärnavfallsområdet.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 17 december genomförde Östhammars kommun i samarbete med Oskarshamns kommun ett seminarium. Mötet handlade om den fortsatta hanteringen av de frågeställningar som behandlats i granskningen av kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags SKB:s forskningsprogram Fud-07. På seminariet ställdes frågor till Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet och industrin.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har för 2009 beviljat MKG ekonomiskt stöd ur Kärnavfallsfonden med 1 925 000 kr. Beloppet är samma som föreningen erhållit tidigare år. Föreningen hade sökt 2 500 000 kr, det belopp som en förening högst kan erhålla. Beslutet innebär att föreningen för fjärde året i rad arbetar med i reella värden minskade medel.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Under det senaste året har en grupp forskarna vid KTH påvisat experimentella resultat som kan visa att koppar kan korrodera i syrefri miljö. En sådan process skulle kunna förstör kopparkapslarna i slutförvar på relativt kort tid. Strålsäkerhetsmyndigheten har ansett att det är industrins ansvar att undersöka processen och hur den kan påverka den långsiktiga säkerheten.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lagt ut ett arkiv av dokument från årets och tidigare granskningar av industrins forskningsprogram, Fud-programmet. Dokumenten är framtagna som ett led i föreningens granskning av industrins senaste forskningsprogram Fud-07.
Publicerad den i kategorin Nyheter
På regeringens uppdrag genomförde Strålsäkerhetsmyndigheten tidigare i år en analys av behovet av en översyn av lagstiftningen inom kärnteknik- och strålskyddsområdet dvs inom strålsäkerhetsområdet. Arbetsgruppen på myndigheten kom fram till att en översyn är nödvändig.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Statens råd för kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, genomförde den 3 december sin senaste utfrågning i rådets genomlysningsprojekt. Utfrågningen hade som tema deltagande och demokrati och behandlade i huvudsak resultaten av några samhällsvetenskapliga forskningsprojekt som har studerat denna fråga.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Under 2009 planerar kärnkraftsindustrin att välja plats för ett slutförvar av använt kärnbränsle. Valet står mellan Östhammars och Oskarshamns kommuner. I april 2008 ingick de båda kommunerna ett samarbetsavtal för att sätta press på industrin så att kommunerna ska gynnas oavsett var slutförvaret kommer att hamna.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kärnavfallskommunerna Oskarshamn och Östhammar har ett samarbete för att anordna seminarier i aktuella frågeställningar. Den 27:e november genomfördes en utfrågning av representanter från kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten. Temat för utfrågningen var industrins senaste säkerhetsanalys för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle, SR-Can.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 20 november tog regeringen sitt beslut om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags SKB:s forskningsprogram Fud-07. Regeringen menar att industrins forskningsprogram uppfyller de krav som ställs i kärntekniklagen. Regeringen ställer i beslutet villkor som innebär att industrin måste komplettera sitt program på ett antal punkter.