Nyheter 2011

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, skickade den 30 december ett brev till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, med vad de menar är ett klargörande angående kopparkorrosion.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen har den 22 december beslutat att ge Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett uppdrag att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över finansieringslagen (SFS 2006:647) och finansieringsförordningen (SFS 2008:715). Det som ska ses över är frågor som rör säkerheter, statens risk och avgiftsnivåer.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen har beslutat att höja den avgift som kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden till 2,2 öre/kWh för åren 2012-2014. SSM föreslog i oktober en ökning från dagens ca 1 öre/kWh producerad kärnkraftsel till ca 3 öre/kWh.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under 2011 finansierat ett projekt vid Studsvik där avsikten har varit att försöka upprepa KTH-forskarna Hultquist, Szakálos med fleras försök som visar på kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. Detta har lyckats och slutrapporten är publicerad.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen och MKG har fått förlängd tid av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt från den 16 april till den 1 juni 2012 att svara på remissen angående kompletteringsbehovet hos kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Även Länsstyrelsen i Uppsala län har sökt och fått beviljat samma slutdatum.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 18 december inkom Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, åter med en ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om förlängd tid att svara på remissen angående kompletteringsbehovet hos kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle.
Publicerad den i kategorin Pressmeddelanden
Idag lämnar den internationella granskningsgruppen som ska gå igenom ansökan om slutförvaring av det högaktiva kärnavfallet sin första preliminära bedömning. Granskningsgruppen har varit i Stockholm i en vecka för att fråga ut representanter från Svensk Kärnbränslehantering SKB.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under veckan 12-16 december anordnat mötesdagar där en internationell granskningsgrupp utsedda av kärnenergibyrån OECD/NEA fått tillfälle att ställa frågor till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om den inlämnade slutförvarsansökan för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beviljade den 15 december Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett ekonomiskt stöd på 2 425 000 kr ur Kärnavfallsfonden för 2012, en höjning med 500 000 kr från tidigare år.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 21 november skickade Oskarshamns och Östhammars kommuner in varsin likalydande skrivelse till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt med en begäran om mer tid för att behandla remissen om kompletteringsbehov av ansökan rörande ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle.