Den nya miljöministern presenterar en tidsplan för beslut om SFR 2 och kärnbränsleförvaret

Den nya klimat- och miljöministern Annika Strandhäll presenterade på en pressträff den 8 december en tidsplan för ett beslut om det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark och ett beslut om tillbyggnaden av det nuvarande förvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR 2). Kärnbränsleförvarsbeslutet ska tas den 27 januari 2022 och SFR 2-beslutet redan den 22 december. Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att regeringen ska säga nej till bägge förvaren. Föreningarna menar att det fortfarande inte är visat att kärnbränsleförvaret är säkert nog och anser att LOT-experimentet kan om nödvändigt användas för att ta fram mer kunskap om koppar som kapselmaterial innan ett beslut tas. Om regeringen avser att säga ja till att börja bygga förvaret bör beslutet följa Kärnavfallsrådets förslag att villkora med mer forskning och att ett tillstånd enligt miljöbalken även måste ges separat för att börja deponera när den tiden kommer.

Miljöprövningen av det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark har legat på regeringens bord sedan januari 2018 då mark- och miljödomstolen sa att tillåtlighet enligt miljöbalken inte kan ges förrän det är visat att kopparkapseln som ska isolera det använda kärnbränslet från människa och miljö i hundratusentals år fungerar som tänkt i förvarsmiljön. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM sa vid samma tillfälle att förvaret kan godkännas. Miljöprövningen av tillbyggnaden av förvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall, SFR, under havsbotten utanför Forsmark med ett nytt förvar för kortlivat rivningsavfall, SFR 2, har legat på regeringens bord sedan både domstolen och SSM hösten 2019 tillstyrkte att tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen kan ges. Östhammars kommun har godkänt att bägge förvaren byggs.

På en pressträff den 8 december presenterade den nya klimat- och miljöministern Annika Strandhäll en tidsplan för ett beslut om bägge förvaren. Kärnbränsleförvarsbeslutet ska tas den 27 januari 2022 och SFR 2-beslutet redan den 22 december.

Innan beslutet hade Naturskyddsföreningen skickat ett öppet brev till ministern och efter pressträffen skickade föreningen ut ett pressmeddelande (se länkar till nyheter nedan).

Annika Strandhäll (S) tillträdde som nya klimat- och miljöministern den 30 november. Regeringen med den tidigare ministern Per Bolund (MP) tog i slutet av augusti ett separat beslut om att tillåta en ökad kapacitet i mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, vid Oskarshamns kärnkraftverk. Fortsatt prövning av frågan fortgår både i mark- och miljödomstolen och hos SSM och ett tillstånd kan vara klart under 2022. Därmed är det påstådda hotet mot fortsatt drift av svensk kärnkraft på grund av att Clab skulle bli fullt avvärjt.

Det har funnits ett tryck på förra regeringen att ta ett snabbt beslut om kärnbränsleförvaret. Den politiska oppositionen har hotat med misstroendeförklaring mot Per Bolund och fortsatte att hota Annika Strandhäll. Miljöministern var kallad till en utfrågning om kärnbränsleförvaret i riksdagens näringsutskott den 9 december och valde att meddela beslutsdatumen på en pressträff i förväg.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att regeringen ska säga nej till bägge förvaren.

Föreningarna menar att det fortfarande inte är visat att kärnbränsleförvaret är säkert nog och den komplettering av ansökan som kärnavfallsbolaget SKB skickade till regeringen våren 2019 inte tillförde ett fullgott svar på det som domstolen framfört att regeringen måste klargöra rörande kopparkapselns långsiktiga integritet. Föreningarna menar att om regeringen anser att det behövs mer kunskap om hur koppar fungerar i en förvarsmiljö innan ett beslut kan LOT-experimentet användas. Om regeringen avser att säga ja till förvaret menar föreningarna att beslutet bör följa Kärnavfallsrådets förslag att villkora med mer forskning om hur koppar fungerar i en förvarsmiljö och att ett tillstånd enligt miljöbalken för att börja bygga ges separat och att ett nytt tillstånd behövs för att börja deponier kapslar. Detta har framförts i yttranden till regeringen den 11 juni och den 4 november och även på DN debatt.

Vad gäller beslutet om SFR 2 framförde föreningarna vid huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen hösten 2019 att säkerhetsanalysen inte i tillräcklig omfattning hade tagit hänsyn till de komplicerade grundvattenflödena under havsbotten utanför Forsmark. Naturmiljön riskerade att skadas av att förvaret skulle börja läcka snabbare än tänkt. Dessutom pågår det en relativt oväntad och omfattande nedbrytning av förvarsbarriärerna i det existerande förvaret. Föreningarna menar att om utbyggnaden av förvaret tillåts ska hela förvaret hållas öppet under övervakning i minst 400 år i stället för att det tillsluts när det blir fullt.

Länkar:

Naturskyddsföreningens pressmeddelande med anledning av tidsplanen, 211208 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens pressmeddelande, 211208 >>

Regeringens tidsplan på Miljödepartementets hemsida, 211208 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen skriver öppet brev till miljöministern om kärnbränsleförvaret, 211203 >>

Kärnavfallsrådet kommenterar SKB:s yttrande med synpunkter på villkor för att få bygga ett kärnbränsleförvar, 211201 >>

MKG med medlemsföreningar i ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut, 211104 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

KTH-professorer, Naturskyddsföreningen och MKG på DN Debatt: ”Kärnkraftindustrin undanhåller viktiga resultat om koppar, 211112 >>

KTH-professorer, Naturskyddsföreningen och MKG:s slutreplik i DN Debatt: ’’Kärnkraftsindustrin undanhåller försöksresultat – kallar det ’öppenhet’ ’’, 211128 >>

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s slutpläderingar i SFR 2-målet, 191002 >>

Mer om kärnbränsleförvarsprövningen på Miljödepartements hemsida >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Flera repliker om kärnbränsleförvar i DN Debatt, 211124 >>

KTH-forskare i korrespondens med Kärnavfallsrådet om kopparkorrosion, 211015 >>

Naturskyddsföreningen och MKG skickar skrivelser om LOT-försöket till Kärnavfallsrådet och SSM, 211005 >>

Regeringen sa ja till utökat Clab – kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

Pressmeddelande från MKG: LOT-försöket kan ge viktiga resultat innan ett regeringsbeslut om kärnbränsleförvaret, 211022 >>

Kärnavfallsrådet svarar på regeringens remiss om kapselfrågor, 211021 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s svar på remissen, 211015 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat skrivelser om LOT-försöket till Kärnavfallsrådet och SSM, 211005 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om remissen från regeringen, 210923 >>

Nyhet på MKGs hemsida om nya forskningsrön från KTH skickade till regeringen, 210326 >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådet skickat rapport om gjutjärnsinsatsen till regeringen, 210914>>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev