Nyheter

Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljödepartementet har tillsatt en utredning om finansieringen av kommuners och miljöorganisationers långsiktiga arbete med kärnavfallsfrågor.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har uppdaterat den nationella planen för allt radioaktivt avfall.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Regeringen har den 20 juni skickat ut en remiss om frågan om att bryta ut tillståndsprövningen av utökningen av kapaciteten av mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ur ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Föreningarna anger i yttrandet ett antal punkter som regeringen bör ta hänsyn till i den fortsatta prövningen av kärnbränsleförvarsansökan.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har från och med den 1 juni en helt ny organisation.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Det var Lars Hjälmered (M) som skickat en interpellation till miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) om regeringen med frågor om ”besked gällande slutförvaret”.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har svarat på Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, remiss med förslag till föreskrifter om omhändertagandet av kärntekniskt avfall.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 31 mars skickade Riksgälden ut en remiss med en ny beräkningsmodell för de kompletteringsbelopp som föreslås av Riksgälden för att hantera osäkerheter i framtida kostnader för hanteringen av rivning av kärnkraftreaktorer och hantering och förvaring av kärnavfall.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Tyskland och Polen har svarat Naturvårdsverket i det kompletterande samrådsförfarandet enligt Esbo-konventionen för ansökan om ett kärnbränsleförvar.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Riksgälden har den 3 maj offentliggjort att myndigheten den 27 april redovisade en samlad bild till regeringen av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter, enligt ett uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2021.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Östhammars kommunfullmäktige röstade den 27 april ja till det nya förvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt rivningsavfall (SFR 2) i Forsmark, intill nuvarande SFR. Resultatet var väntat efter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut från den 6 april.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Utskottets majoritet vill att regeringen skyndsamt bör vidta nödvändiga åtgärder för att på kort och lång sikt trygga förutsättningarna för en säker hantering av använt kärnbränsle.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Bolund svarar att regeringen kommer arbeta prioriterat och skyndsamt men att han inte på förhand kan utesluta eller inte utesluta handlingsåtgärder.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM har i uppdrag att utreda ansvarsfrågan och bedöma vem som bör bära kostnaderna för hanteringen av det historiska radioaktiva avfallet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I ett yttrande till departementet den 15 april listar kommunen sina ståndpunkter och vikten av en sammanhållen prövning.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Östhammars kommunfullmäktige kommer den 27 april att fatta beslut om kommunens inställning till det nya förvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt rivningsavfall (SFR 2) i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Södermanlands Nyheter, SN, har publicerat en serie nyheter om det på 90-talet feldeponerade historiska avfallet i SFR, förvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Studien visar på nytt att det finns betydande risker för att nedbrytningsprocesserna väteförsprödning och spänningskorrosion kan påverka kopparkapslar i ett kärnbränsleförvar.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Eftersom samrådet rör en så viktig fråga som det planerade kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet anser MKG att Naturvårdsverket bör informera alla länder som tillhör konventionen att det har tillkommit ett kompletterande samråd.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Riksgälden tog år 2018 över ansvaret från Strålsäkerhetsmyndigheten för att säkerställa att kärnkraftsindustrin sätter av tillräckligt med medel och har tillräckliga säkerheter för att finansiera rivning av kärnkraftsreaktorer och förvaring av kärnavfall.