Nyheter

Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 30 september lämnade Riksgälden över myndighetens förslag till regeringen angående kärnavfallsavgifter och finansiella säkerheter (finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp) för 2022-2023. Förslaget innebär främst en ökning av kompletteringsbeloppet jämfört med förgående period.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 24 september hölls det en interpellationsdebatt i riksdagen om regeringens kommande beslut rörande ansökan om att få bygga ett förvar för använt kärnbränsle i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 23 september skickade regeringen en remiss till Kärnavfallsrådet och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, med önskemål om instansernas bedömning av ny forskning kring kopparkapselns skyddsförmåga i relation till dels kopparkorrosion och dels den planerade kapselinsatsen av gjutjärn.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Mark- och miljödomstolen har påbörjat den separata prövningen av tillståndet för en utökad kapacitet för mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab. Den 15 september skickade domstolen ett föreläggande till kärnavfallsbolaget SKB med ett förslag på tidsplan för den fortsatta prövningen. Domstolens plan anger att ett beslut om tillstånd skulle kunna tas till sommaren 2022.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsrådet skickade den 14 september i en forskningsrapport om gjutjärnsinsatsen till regeringen som kan ha betydelse för miljöprövningen av kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Riksgälden ansvarar för att revidera hur medel ur kärnavfallsfonden används. Östhammar kommuns användning av fondmedel för 2018 har genomgått en fördjupad granskning efter några uppmärksammade utgifter. Granskningen har lett till att Riksgälden nu inleder ett återbetalningsärende för tre kostnadsposter till ett värde av drygt 500 000 kr.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Regeringen har den 2 september formellt kungjort delbeslutet den 26 augusti att tillåta att kapaciteten för mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ökar från 8 000 till 11 000 ton.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Riksgälden remissade ett förslag på avgifter och säkerheter i juni och Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG har lämnat ett remissvar. I nyheten finns även några andra remissvar.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Mellanlagret, Clab, vid Oskarshamns kärnkraftverk måste få tillstånd för lagring av 11 000 ton bränsle jämfört med 8 000 ton idag så fort som möjligt för att inte riskera de problem för elproduktionen som kärnkraftsindustrin larmat om.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, svarade den 25 augusti på debattartikeln i Dagens Nyheter den 23 aug skriven av divisionschefer från Vattenfall, Uniper och Fortum.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 24 augusti träffade representanter från Strålskyddsmyndigheten, SSM, och Kärnavfallsrådet under varsitt möte Miljödepartementet och Statsrådsberedningen.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, svarade den 22 augusti på kärnavfallsbolaget SKB:s debattartikel i Svenska Dagbladet (SvD) den 14 augusti.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 18 augusti träffade Naturskyddsföreningen och MKG gruppen av medarbetare på Miljödepartementet som arbetar med kärnbränsleförvarsprövningen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB anser att det inte finns något som ger stöd för en uppdelning av SKB:s ansökan enligt regeringens förslag.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Regeringen skickade ut en remiss för att får synpunkter på ett förlag att bryta ut tillståndsprövningen av utökningen av kapaciteten av mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ur ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen har skickat in Sveriges andra nationella rapport enligt kärnavfallsdirektivet till EU-kommissionen. Rapporten är framtagen av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Riksgälden beslutade den 21 december 2020 att avslå Östhammars kommuns ansökan om ersättning för bidrag till ideella organisationer, liksom ersättning för kostnader för att se över förutsättningarna för ett projekt för informationsbevarande.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG har den 29 juni svarat på den remiss regeringen skickade ut den 20 juni om att separera tillståndsprövningen av utökningen av kapaciteten för mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ur kärnbränsleförvarsansökan.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Riksgälden har skickat ut en remiss med förslag på kärnavfallsavgifter och finansierings- och kompletteringsbelopp (säkerheter) för 2022-2023.
Publicerad den i kategorin Nyheter
I juni 2020 skickade Riksgälden en hemställan till regeringen för att få en ändring i finansieringsförordningen.