Nyheter

Publicerad den i kategorin Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM arbetar med att uppdatera den nationella planen för allt radioaktivt avfall. Planen är Sveriges version av det krav på att varje medlemskap ska ha ett nationellt program för ansvarsfull och säker hantering använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Vart tredje år tar regeringen beslut om nya nivåer på kärnavfallsavgifterna och de ekonomiska säkerheter som ska garanteras av reaktorägarna. Riksgäldens granskningsarbete har dock försenats på grund av Covid-19, särskilt vad gäller möjligheterna att ta fram den säkerhet som kallas kompletteringsbelopp.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har samlat in synpunkter i ett avgränsningssamråd om havsvattenuttag i Forsmark för en avsaltningsanläggning av havsvatten. Anläggningen ska användas för att en försörjning av industrivatten till byggnation och drift av de planerade anläggningarna  SFR 2 och kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
På kvällen den 13 oktober 2020 hölls ett extra kommunfullmäktige i Östhammar. Där beslutades att säga ja till kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning och Naturskyddsföreningen mötte Strålsäkerhetsmyndigheten den 30 september för att diskutera LOT-granskning.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Hur mycket kan kopparkapseln korrodera utan att säkerheten i slutförvaret för använt kärnbränsle minskar? Riskerar gjutjärnsinsatsen att bli spröd, och hur mycket påverkar den radioaktiva strålningen korrosionen?
Publicerad den i kategorin Nyheter
De nya föreskrifterna om kärnavfallsfinansiering som Riksgälden beslutade att utfärda den 19 februari 2020 har trätt i kraft den 1 oktober 2020. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om kostnadsberäkningar, ansökningar om medel ur kärnavfallsfonden och redovisningar av hur utbetalade fondmedel använts.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har publicerat en andra rapport från LOT-upptaget i Äspölaboratoriet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Med på mötet var även konsulter från det brittiska företaget Galson Sciences som stödjer SSM i granskningen och två forskare från KTH.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I ett brev till miljöministern Isabella Lövin som nått Miljödepartementet den 30 september skriver Östhammars och Oskarshamns kommuner att de vill ha en tidsplan över hur och när regeringen har för avsikt att fatta beslut om kärnbränsleförvarsansökan. 
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 29 september 2020 lämnade Riksgälden förslag till regeringen angående kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2021. Förslaget innebär att reaktorinnehavarna får sänkt avgift med några tiondels öre samtidigt som en av säkerheterna, kompletteringsbeloppet föreslås ligga oförändrat för 2021.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kärnavfallsrådet lämnade den 20 februari över sin nya kunskapslägesrapport till miljöminister Isabella Lövin. Rapporten har titeln ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står vi? Vart går vi?”. Tanken var att Kärnavfallsrådet även skulle ha anordnat ett seminarium om rapporten men på grund av Corona-pandemin ställdes seminariet in.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Efter att en formulering beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott meddelade Östhammars kommun under onsdagen den 23 september efter ett beslut i kommunfullmäktige dagen innan att kommunen är redo att låta ett extra kommunfullmäktige den 13 oktober ta beslut om inställning i vetofrågan om kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Nyheter
I väntan på besked från regeringen i tillståndsprövningarna om ett kärnbränsleförvar och nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, arbetar kärnavfallsbolaget med att planera det arbete som väntas om det blir för bolaget positiva beslut.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har skickat ett yttrande till regeringen där bolaget noterar Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, och Kärnavfallsrådets synpunkter på forskningsprogrammet Fud-19 och anger att detaljerade synpunkter kommer att beaktas i framtida program.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) gör bedömningen att mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och förvaret för låg- och medelaktivt avfall, SFR, kan drivas vidare strålsäkert till år 2028. 
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, har presenterat en tidplan för det planerade förvaret för långlivat radioaktivt avfall, SFL.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Nära 75 procent av svenska folket tycker att de saknar kunskap om det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. Det visar en undersökning som gjorts på beställning av Kärnavfallsrådet och publicerats i kunskapslägesrapporten för 2020 – som den 21 september fick ännu en del sammanfattad i ett informationsblad.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Sedan Riksgälden sänt ut en remiss om kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2021 den 12 juni 2020 har 16 yttranden inkommit till myndigheten. I denna nyhet redovisar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, några synpunkter ur yttrandena. Nedan finns en komplett lista av remissvar och länkar till respektive pdf.
Publicerad den i kategorin Nyheter
I en skrivelse den 2 september 2020 från Miljödepartementet till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ges bolaget möjlighet yttra sig över de inlämnade yttrandena över forskningsprogrammet Fud-19 som regeringen fått från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Kärnavfallsrådet. Svar ska inkomma senast den 16 oktober 2020.