Naturskyddsföreningen m.fl. skickar yttrande om kärnbränsleförvaret till domstolen

I januari 2022 gav regeringen s.k. tillåtlighet enligt miljöbalken för kärnbränsleförvaret vid Forsmarks kärnkraftverk och en inkaplingsanläggning vid Oskarshamns kärnkraftverk. Det innebär att miljöprövningen fortsätter i mark- och miljödomstolen för att få tillstånd för anläggningarna med tillhörande villkor. Den 30 juni 2023 lämnade kärnavfallsbolaget SKB in en begäran om tillstånd med förslag på villkor i målet (M 1333-11) och en ny ansökan rörande "vissa verksamheter och åtgärder" vid kärnbränsleförvarsanläggningen (M 4842-23). Den 15:e och 16:e augusti kungjorde domstolen dessa och synpunkter kunde lämnas till den 10 oktober. Flera remissinstanser fick uppskov med att lämna synpunkter och den 26 oktober lämnade Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, in ett gemensamt yttrande över bolagets begäran om tillstånd med egna villkorsförslag. Komplettering: Domstolen har skickat ett föreläggande till kärnavfallsbolaget SKB att yttra sig över yttrandena senast den 19 december.

Yttrandet gällde även två andra mål. Dels ett mål där föreningarna redan 2013 överklagat dispens enligt artskyddsförordningen (M 4617-13), dels ett nytt mål där bolaget som en slags komplettering skickat in en ny ansökan rörande vissa verksamheter och åtgärder vid kärnbränsleförvaret (M 4842-23). I det senare målet har föreningarna i dagsläget inga synpunkter.

Föreningarna yrkar i första hand att ansökan om tillstånd avslås. I andra hand yrkas att tillståndet förenas med följande villkor:

- Villkor 1 om redovisning av LOT-experimentet

- Villkor 2 om att redovisa sökandens egen kopparkorrosionsforskning

- Villkor 3 om att redovisa resultat om lera från tidigare upptagna paket inom LOT-experimentet

- Villkor 4-6 om fullskaletester och mindre försök med använt kärnbränsle

- Villkor 7 om redovisning av forskning, utveckling och demonstration

- Villkor 8 om återkommande bedömningar/helhetsbedömningar

- Villkor 9 om demonstrations- eller pilotförvar

- Villkor 10 om en väl underbyggd pilotfas

Föreningarna vill dessutom att avgörandet i följande frågeställningar skjuts upp enligt följande:

"Mark- och miljödomstolen ska skjuta upp avgörandet ifråga om kapslarnas material, utformning och placering. Tillståndet vad avser deponering av kärnavfallet i kärnbränsleförvaret får tas i anspråk först efter prövotidens utgång.

Resultatet av utredningarna som står färdiga enligt villkor 1-3, jämte förslag till slutliga villkor avseende de uppskjutna frågorna, ska redovisas till mark- och miljödomstolen senast den 1 januari 2027.

Resultatet av utredningarna som står färdiga enligt villkor 4-7, jämte förslag till slutliga villkor avseende de uppskjutna frågorna, ska redovisas till mark- och miljödomstolen senast den 1 januari 2045."

I mål M 4617-13 yrkas om att ansökan om artskyddsdispens avslås.

Föreningarna avstyrker att verkställighetsförordnande meddelas i målen vad avser ovanjordsanläggningar, med tanke på de skador som kan uppstå beträffande ett stort antal värdefulla naturmiljöer i området. Med detta menas bl. a. att kärnavfallsbolaget inte får hugga ner den fina skog som finns söder om Forsmarks kärnkraftverk eller fylla i gölar där gölgrodor finns innan tillstånd äger laga kraft efter eventuella överklaganden.

Föreningar argumentera för ovanstående villkor i yttrandet med 11 bilagor, inklusive den begäran om rättsprövning med kompletteringar som skickades till Högsta förvaltningsdomstolen den 27 april 2022, den 27 januari 2023, och den 8 maj 2023.

Föreningarna stödjer även yttrandet från Östhammars Naturskyddsförening rörande förslaget att villkora ett tillstånd till att kärnavfallsbolaget SKB på efterfrågan ska tillhandahålla bergmassor till Svenska Kraftnät för ändamålet att kompensera för buller från transformatorstationen väster om Forsmarks kärnkraftverk.

Läs mer om föreningarnas förslag till villkor och argumentationen för dessa i yttrandet nedan.

Nedan finns även en länk till en nyhet om andra yttranden som inkommit till domstolen.

Komplettering: Domstolen har skickat ett föreläggande till kärnavfallsbolaget SKB att yttra sig över yttrandena senast den 19 december.

Domstolen beräknar kunna kungöra huvudförhandlingen i april och den planeras till den 20-24 maj 2024. Domstolen kan om tidsplanen hålls lämna en avgörande i juni-augusti 2024. 

 

Länkar:

Naturskyddsföreningens, JV:s och MKG:s gemensamma yttrande över kärnbränsleförvaret, 231026 >>

Bilaga 1. Kärnavfallsrådets slutbetänkande, 221229 >>

Bilaga 2. Regeringsbeslutet om tillstånd för kärnbränsleförvaret enligt kärntekniklagen, 220127 >>

Bilaga 3. Naturskyddsföreningens, JV:s och MKG:s ansökan om rättsprövning av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut till Högsta förvaltningsdomstolen, 220427 >>

Med 48 stycken bilagor som är länkade längre ner på sidan.

Bilaga 4. Naturskyddsföreningens, JV:s och MKG:s komplettering av ansökan om rättsprövning av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut till högsta förvaltningsdomstolen, 230127 >>

Bilaga 5. Naturskyddsföreningens, JV:s och MKG:s komplettering av ansökan om rättsprövning av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut till högsta förvaltningsdomstolen, 230508 >>

Bilaga 6. Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 2764-22 och 2765-22 om regeringens beslut om kärnbränsleförvaret, 230511 >>

Bilaga 7. Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten till regeringen över SKB:s forskningsprogram Fud-2022, 230322 >>

Bilaga 8. Rapport med granskning och utvärderingen till yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten till regeringen över SKB:s forskningsprogram Fud-2022, 230322 >>

Bilaga 9. Yttrande till SSM från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG över Fud-2022 med bilagor, 230120 >>

Bilaga 10. Kärnavfallsrådets yttrande angående komplettering i regeringens ärenden angående Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökningar om tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, 200617 >>

Bilaga 11. Artdatabanken, artfaktablad för gulyxne >>

 

Nyhet med andra yttranden över kärnavfallsbolaget SKB:s begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret, 231108 >>

Östhammars Naturskyddsföreningen yttrande över kärnbränsleförvaret, 231026 >>

Domstolens föreläggande SKB om skriftligt yttrande över yttrande, 231109 >>

 

Följebrev till Naturskyddsföreningens, JV:s och MKG:s gemensamma yttrande över kärnbränsleförvaret vid inlämning av USB som även innehåller bilagorna till bilaga 3 (ansökan om rättsprövning), 231026 >>

 

48 stycken bilagor till bilaga 3, föreningarnas begäran om rättsprövning till högsta förvaltningsdomstolen:

Bilaga 1 (till bilaga 3). Fullmakt Naturskyddsföreningen riks och MKG, 111101 >>

Bilaga 2 (till bilaga 3). Fullmakt Jordens Vänner, 220323 >>

Bilaga 3 (till bilaga 3). Fullmakt MKG, 220420 >>

Bilaga 4 (till bilaga 3). Fullmakt Fältbiologerna, 220404 >>

Bilaga 5 (till bilaga 3). Fullmakt Naturskyddsföreningen Uppsala län, 220420 >>

Bilaga 6 (till bilaga 3). Fullmakt Naturskyddsföreningen Östhammar, 220402 >>

Bilaga 7 (till bilaga 3). Yttrande i sak från SSM, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11 (även aktbil 406), 160629 >>

Bilaga 8 (till bilaga 3). SSM:s remissvar till regeringen om kapselfrågor och LOT, M2018-00217-208, 211015 >>

Bilaga 9 (till bilaga 3). KTH-forskare och Jan Linder yttrande till regeringen, M2018-00217-070, 190913 >>

Bilaga 10 (till bilaga 3). Naturskyddsföreningen och MKG yttrande om SSM:s interna kapseldiskussion 1 av 2 med bilagor, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11 (även aktbil 770), 171013 >>

Bilaga 11 (till bilaga 3). Naturskyddsföreningen och MKG yttrande om SSM:s interna kapseldiskussion 2 av 2 med bilagor, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11 (även aktbil 797), 171023 >>

Bilaga 12 (till bilaga 3). “Exploratory what-if analysis of some debated canister failure modes in the review of a licence application for the construction and operation of a spent nuclear fuel repository in Sweden” B. Strömberg et al, Advances in Geosciences, vol. 49, ss. 67–75, 2019 >>

Bilaga 13 (till bilaga 3). ”Strålsäkerhetsmyndighetens egen expert kritisk – slutade”, SVT Nyheter Uppland, 180124 >>

Bilaga 14 (till bilaga 3). ”Strålsäkerhetsexpert kritiserar beslut om slutförvar av kärnavfall”, Sveriges Natur, 220211 >>

Bilaga 15 (till bilaga 3). Mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11 (även aktbil 842), 180123 >>

Bilaga 16 (till bilaga 3). “Review of SKBs Supplementary Information on copper canister integrity issues” P. Szakálos & C. Leygraf, SSM2019-2484-8, 190919 >>

Bilaga 17 (till bilaga 3). “SSM’s external experts’ reviews of SKB’s report on supplementary information on canister integrity issues”, SSM Technical Note 2019:22, November 2019 >>

Bilaga 18 (till bilaga 3). C. Leygraf KTH yttrande regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, M2018-00217-158, 210326 >>

Bilaga 19 (till bilaga 3). “Measurement of Parameter Values for Predicting Corrosion Phenomena on Copper in Swedish HLNW Repositories Phase IV: Impact of Chloride Ion on the Passivity and Pitting of Copper”, D. Macdonald et al., SSM Rapport 2016:30, September 2016 >>

Bilaga 20 (till bilaga 3). "Fundamental Studies on the Pitting of Copper in Sweden's Proposed High Level Nuclear Waste Repository", Agreement Research Assignment, Digby Macdonald, Berkeley, 200821 >>

Bilaga 21 (till bilaga 3). Presentation till SSM “Progress in Understanding the Corrosion of Oxygen-Free, Phosphorous Copper vs Pure Copper”, Digby Macdonald, UC Berkeley, 220224 >>

Bilaga 22 (till bilaga 3). Yttrande i sak till regeringen Naturskyddsföreningen Jordens Vänner MKG, M2018-00217-165 210611 >>

Med 25 bilagor, vilka är länkade längre ner på sidan.

Bilaga 23 (till bilaga 3).  Yttrande Naturskyddsföreningen Jordens Vänner MKG till regeringen om vikten av LOT-försöket, M2018-00217-212, 211104 >>

Bilaga 24 (till bilaga 3). Naturskyddsföreningen och MKG samrådsinlaga kopparkorrosion, lererosion och rapporter med bilagor 101215 >>

Bilaga 25 (till bilaga 3). Naturskyddsföreningens och MKG:s första yttrande om kompletteringar med bilagor, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11 (även aktbil 146), 120601 >>

Bilaga 26 (till bilaga 3). Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande om kompletteringar med bilagor, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11 (även aktbil 274), 131015 >>

Bilaga 27 (till bilaga 3). Naturskyddsföreningens och MKG:s sammanfattande yttrande om kompletteringar, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11 (även aktbil 335), 150626 >>

Bilaga 28 (till bilaga 3). Naturskyddsföreningens och MKG:s sammanfattande yttrande om kompletteringar (bilagor), Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11 (även aktbil 336), 150626 >>

Bilaga 29 (till bilaga 3). Naturskyddsföreningens och MKG:s första yttrande i sak med bilagor, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11 (även aktbil 401), 160531 >>

Bilaga 30 (till bilaga 3). Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande i sak, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11 (även aktbil 486), 170214 >>

Bilaga 31 (till bilaga 3). Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation på huvudförhandlingen om säkerhet efter förslutning, platsval och metodval, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11 (även aktbil 640-644), 170908 >>

Bilaga 32 (till bilaga 3). Yttrande från initierad grupp av forskare vid KTH, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11 (även aktbil 382), 160417 >>

Bilaga 33 (till bilaga 3). Yttrande från KTH Chemistry, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11 (även aktbil 383), 160420 >>

Bilaga 34 (till bilaga 3). Yttrande från KTH, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11 (även aktbil 469), 170212 >>

Bilaga 35 (till bilaga 3). Yttrande från KTH, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11 (även aktbil 590), 170830 >>

Bilaga 36 (till bilaga 3). Presentation av KTH vid huvudförhandling, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11 (även aktbil 645), 170908 >>

Bilaga 37 (till bilaga 3). Presentation av KTH vid huvudförhandling om kvarvarande osäkerheter, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11 (även aktbil 690), 170914 >>

Bilaga 38 (till bilaga 3). Yttrande från Kärnavfallsrådet, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11 (även aktbil 402), 160531 >>

Bilaga 39 (till bilaga 3). Remissvar från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, M2018-00217-076, 190930 >>

Bilaga 40 (till bilaga 3). Komplettering av yttrande Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, M2018-00217-081, 191030 >>

Bilaga 41 (till bilaga 3). Komplettering av yttrande Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, M2018-00217-086, 191119 >>

Bilaga 42 (till bilaga 3). Komplettering av yttrande Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, M2018-00217-098, 200122 >>

Bilaga 43 (till bilaga 3). Yttrande i sak från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, M2018-00217-102, 200227 >>

Bilaga 44 (till bilaga 3). Komplettering av yttrande Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, M2018-00217-107, 200428 >>

Bilaga 45 (till bilaga 3). Analys från KTH av kärnbränsleförvarsfrågan, M2018-00217-019, 180426 >>

Bilaga 46 (till bilaga 3). KTH-forskare m.fl. skrivelse till Annika Strandhäll, M2018-00217-220, 211229 >>

Bilaga 47 (till bilaga 3). Kärnavfallsrådets kommentarer till SKB:s bemötande av remissyttrande, M2018-00217-215, 211201 >>

Bilaga 48 (till bilaga 3). PM från SSM 190205 - Miljöbalken och strålsäkerheten - Olika prövningsordningar - samma mål Stefan Rubenson, M2018-00217-36, 190128 >>  

25 stycken bilagor till bilaga 22 till bilaga 3:

Bilaga 1 (till bilaga 22 till bilaga 3). Naturskyddsföreningen Jordens Vänner MKG yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, 190930 >>

Bilaga 2 (till bilaga 22 till bilaga 3). Korrosionsforskare KTH + J Linder yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, 180426 >>

Bilaga 3 (till bilaga 22 till bilaga 3). Korrosionsforskare KTH + J Linder yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, 190913 >>

Bilaga 4 (till bilaga 22 till bilaga 3). Korrosionsforskare KTH + J Linder komplettering till regeringen över yttrande kärnbränsleförvarsansökan, 191122 >>

Bilaga 5 (till bilaga 22 till bilaga 3). C Leygraf KTH yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, 210326 >>

Bilaga 6 (till bilaga 22 till bilaga 3). Naturskyddsföreningen Jordens Vänner MKG komplettering yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökningarna, 191028 >>

Bilaga 7 (till bilaga 22 till bilaga 3). Naturskyddsföreningen Jordens Vänner MKG komplettering yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, 191119 >>

Bilaga 8 (till bilaga 22 till bilaga 3). Naturskyddsföreningen Jordens Vänner MKG komplettering yttrande kärnbränsleförvarsansökan, 200122 >>

Bilaga 9 (till bilaga 22 till bilaga 3). Naturskyddsföreningen Jordens Vänner MKG yttrande i sak kärnbränsleförvaret och LOT, 200227 >>

Bilaga 10 (till bilaga 22 till bilaga 3). Naturskyddsföreningen Jordens Vänner MKG komplettering yttrande i sak kärnbränsleförvaret och LOT, 200428 >>

Bilaga 11 (till bilaga 22 till bilaga 3). The most important comments to the SKB LOT-report TR-20-14 Szakalos Leygraf KTH, 201123 >>

Bilaga 12 (till bilaga 22 till bilaga 3). MKG first input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020 (corrected), 201008 >>

Bilaga 13 (till bilaga 22 till bilaga 3). MKG svar på frågor från SSM till MKG angående första skrivelse om LOT, 201028 >>

Bilaga 14 (till bilaga 22 till bilaga 3). MKG second input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020, 201109 >>

Bilaga 15 (till bilaga 22 till bilaga 3). MKG third input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020, 201211 >>

Bilaga 16 (till bilaga 22 till bilaga 3). Correction and follow-up comments MKG Third input from MKG to the SSM quality assurance review of the SKB LOT project corrosion results, 201217 >>

Bilaga 17 (till bilaga 22 till bilaga 3). MKG fourth input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020, 210305 >>

Bilaga 18 (till bilaga 22 till bilaga 3). MKG Övergripande synpunkter på SSMs arbete med kvalitetsgranskningen av LOT-försöket (med bilagor), 201211 >>

Bilaga 19 (till bilaga 22 till bilaga 3). Rättelse och komplettering MKG Övergripande synpunkter på SSMs arbete med kvalitetsgranskningen av LOT-försöket (med bilagor), 201217 >>

Bilaga 20 (till bilaga 22 till bilaga 3). Comments to the LOT-QA report Szakalos Leygraf KTH, 210226 >>

Bilaga 21 (till bilaga 22 till bilaga 3). Skrivelse SSM GD regeringen Granskning av LOT-försöket, 210311 >>

Bilaga 22 (till bilaga 22 till bilaga 3). Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB-s analys och rapportering av kopparkorrosionsresultat från försökspaketen A3 och S2 i LOT-projektet vid Äspölaboratoriet, 210310 >>

Bilaga 23 (till bilaga 22 till bilaga 3). MKG PM Svensk kärnkraft hotas inte förrän kring 2030 om inte kärnbränsleförvarsansökan godkänns, 210310 >>

Bilaga 24 (till bilaga 22 till bilaga 3). Kärnavfallsrådet skrivelse till regeringen Prövning och särskiljning av slutförvarssystemet, 210323 >>

Bilaga 25 (till bilaga 22 till bilaga 3). SKB kärnavfallskommunerna samarbetsavtal med bilagor, 090406 >>

 

Fler aktuella nyheter i kärnbränsleförvarsprövningen på MKG:s hemsida:

SKB begär tillstånd för kärnbränsleförvaret hos miljödomstolen, 230630 >>

Miljödomstolen meddelar en tidsplan för kärnbränsleförvarsmålet, 230815 >>

Miljödomstolen kungör begäran om tillstånd för kärnbränsleförvaret, 230815 >>

Domstolen kungör SKB:s nya ansökan om rörande "vissa verksamheter och åtgärder" vid kärnbränsleförvarsanläggningen, 230816 >>

 

Tidigare nyheter i kärnbränsleförvarsprövningen:

Högsta förvaltningsdomstolen godkänner regeringens kärnbränsleförvarsbeslut, 230511 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. åter kompletterar begäran om rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 230508 >>

Nyhet om att KTH-forskare svarar på SKB-kritik av kopparkorrosionsartikel, 230401 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. kompletterar begäran om rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 230127 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. begär rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 220427 >>

Nyhet om att SKB publicerar en ny säkerhetsanalys (PSAR) för kärnbränsleförvaret, 230222 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande över Fud-22, 230120 >>

Nyhet om Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen över Fud-22, 221229 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om KTH-forskarnas studie i Corrosion Science i november 2022, 221121 >>

Sveriges Natur: Tidigare SSM-korrosionsexpert kritiserar kärnbränsleförvarsbeslut, 220211 >>

Regeringen kör över domstolens beviskrav om långsiktigt säkerhet: Ger OK till kärnbränsleförvar, 220127 >>

Forskare upplyser miljöministern om osäkerheter med kopparkapseln, 211229 >>

Regeringen kungör kärnbränsleförvarsansökan, 211213 >>

Den nya miljöministern presenterar en tidsplan för beslut om SFR 2 och kärnbränsleförvaret, 211208 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen skriver öppet brev till miljöministern om kärnbränsleförvaret, 211203 >>

Kärnavfallsrådet kommenterar SKB:s yttrande med synpunkter på villkor för att få bygga ett kärnbränsleförvar, 211201 >>

MKG med medlemsföreningar i ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut, 211104 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev