Kalendarium 2009

Kärnavfallsrådet håller öppet rådsmöte den 28 oktober i Oskarshamn. Mötet kommer handla om hur ny kärnkraft skulle påverka det svenska slutförvarssystemet för kärnavfall. (Observera att det är ändrat från tidigare ämne: "platsvalet".) För mer information om mötet, gå till Kärnavfallsrådets hemsida >>
Den 12 februari anordnar Strålsäkerhetsmyndigheten ett informationsmöte för remissinstanser angående myndighetens förslag till kärnavfallsavgifter för 2010-2011. Tid: 13.00-ca 16.30 Plats: Klarabergsviadukten 90, Stockholm Anmälan och program, se fil nedan.
Den 17 -18 mars hålls en konferens inom programmet ARGONA. Konferensen ska behandla ämnet "hur kan resultat från forskning innebära en bättre beslutsprocess kring kärnavfall i Europa." ARGONA är ett forskningsprogram som delvis är finansierat under Europeiska kommissionen.
Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, anordnar den 5 maj en internationell konferens. Industrins avsikt är att samla de ansvariga för världens ledande kärnavfallsprogram och ledande befattningshavare. Syftet med konferensen är att lyfta frågan om slutförvaring av använt kärnbränsle ur både ett svenskt och ett internationellt perspektiv.
Inställt. Kärnavfallsrådet återkommer med nytt datum.
Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB AB har lämnat sin komplettering av Fud-07 till Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten har lämnat ut materialet på remiss och myndigheten önskar svar senast den 1 juni. Strålsäkerhetsmyndigheten har bjudit in industrin att presentera sin kompletteringsrapport på ett möte för remissinstanser den 28 april 2009.
CEFOS, Center for Public Sector Research, vid Göteborgs universitet anordnar den 15-17 december 2009 en konferens med titel: "Managing Radioactive Waste – Problems and Challenges in a Globilizing World". Plats: Göteborgs universitet, Handelshögskolan
Stråsäkerhetsmyndigheten håller seminarium om friklassning av radioaktivt skrot
Den 4 februari 2009 hålls nästa allmänna samråd i Oskarshamn. Mötet kommer att handla om lokalisering, gestaltning och logistik. Mötet var från början planerat att hållas i november 2008 men arbetet med gestaltning och logistik var inte tillräckligt långt framskridet i Oskarshamn. Motsvarande möte hölls dock i Östhammar den 22 oktober.
Kärnavfallsrådet kommer under 2009 hålla två öppna rådsmöten. Det ena kommer vara den 11 maj 2009 och kommer att hållas i Östhammar. Temat för mötet är buffert och återfyllnad av slutförvaret. Det andra kommer hållas den 28 oktober och temat för det mötet är platsvalet.