Kalendarium 2017

Huvudförhandlingen i Mark och miljödomstolen är avslutad. Östhammars kommun bjuder in till ett föredrag där dom informerar om vad som hänt och hur kommande steg i processen ser ut. 
Ringhals AB har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att montera ner och riva reaktorerna Ringhals 1 och 2. Tillståndsansökan kommer även att omfatta ett markförvar för uppläggning av rivningsavfall som är mycket lågaktivt. Ett samrådsmöte genomförs den 4 december kl 18-20 i Ringhals infocenter. Inbjudan finns nedan.
Kärnavfallsrådet har meddelat att seminariet är inställt men att ett liknande seminarium planeras till i början av 2018. Kärnavfallsrådet arrangerar ett seminarium om vad som händer efter Mark- och miljödomstolens huvudförhandling hösten 2017? Om den fortsatta tillståndsprocessen för ett slutförvar för använt kärnbränsle. 
Regeringen tillsatte den 29 juni en utredning för att undersöka behovet av ändringar i kärntekniklagen (1984:3) och kärnteknikförordningen (1984:14) och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen. Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.
Regeringen tillsatte den 29 juni en utredning för att undersöka behovet av ändringar i kärntekniklagen (1984:3) och kärnteknikförordningen (1984:14) och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen. Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.
Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsdagar, Nationell strålsäkerhet –  utblick och forskning, hålls 22–23 november 2017 i Stockholm (City Conference Center, Norra Latin). Forskningsdagarna riktar sig till aktiva forskare inom myndighetens forskningsområden samt till journalister och intresserade inom industri, myndigheter och övriga samhället. 
Den fjärde veckan av huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark kommer genomföras i Östhammar. I samband med huvudförhandlingen planerar domstolen att hålla syn vid platsen för kärnbränsleförvaret i Forsmark. Den som önskar närvara vid domstolens syn i Forsmark måste föranmäla sig.
Den tredje veckan av huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark kommer genomföras i Oskarshamn. I samband med huvudförhandlingen planerar domstolen att hålla syn på kärnavfallsbolagets SKB:s anläggningar i Oskarshamn (Clab/Clink, Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet).
De två första veckorna och den avslutande veckan av huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark kommer att genomföras i Stockholm. Antalet platser för allmänheten kommer vara begränsat. Allmänhet eller journalist som vill närvara vid förhandlingen kan anmäla det till domstolen (se mailadress
Huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark startar den 5 september 2017 i Stockholm. Huvudförhandlingen kommer pågå under fem veckor. De två första veckorna kommer att genomföras i Stockholm. Därefter blir det två veckors uppehåll.