Kalendarium 2011

OECD/NEA, den internationella granskningsgrupp som arbetar med att granska SKB:s slutförvarsansökan, besöker Sverige under veckan för att möta SKB i en hearing uppdelad på ett par tillfällen. Granskningsgruppen kommer bland annat att diskutera frågor som rör geologi, kopparkapseln, kopparkorrosion och lerbufferten.
Kärnavfallsrådet bjuder in parter som ska granska SKB:s slutförvarsansökan till ett möte. Syftet är bland annat att diskutera hur parterna tänker kring upplägget på arbetet med ansökan och vilka frågor som kommer att prioriteras i granskningen. Tid: 9 december, kl. 13.00-15.30Plats: Näringslivets Hus, Stockholm
Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB planerar att lämna in en ansökan om att få bygga ut och driva slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Enligt bestämmelser i miljöbalken ska samrådsmöten hållas som ett led i förberedelserna inför ett inlämnande av ansökan. SKB planerar att lämna in sin tillståndsansökan för en utbyggnad av SFR år 2013.
Uppdaterad: Mötet flyttat från den 23 september till den 5 oktober
Den 16 mars skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in sin ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen i Nacka. Domstolen skickade därefter ut en förfrågan om synpunkter på kompletteringar till den 16 april 2012.
Granskningsorganisationen på Östhammar kommun håller under 2011 en seminarieserie för att skapa en vidare bild av ett eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle. Nästa seminarium ”Titta framåt – titta bakåt” hålls den 8 september 2011. Föredragshållarna har anknytning till kärnkraftverket och slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR).
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade den 7 juni 2011 ut remissen ”Nationell remiss om SKB:s slutförvarsansökan”. I remissen bjuds remissinstanserna in på ett remissmöte i Stockholm. Mer information om detta kommer senare.
Den 15 juni arrangerar Kärnavfallsrådet ett symposium i Oskarshamn om bufferten och återfyllningens påverkan på kopparkapslarna i ett slutförvar för använt kärnbränsle. I anslutning till förmiddagens symposium finns också möjlighet att besöka Äspölaboratoriet, där kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB bedriver sin forskning. 
Den 12 maj arrangerar Kärnavfallsrådet ett halvdagsseminarium om tillståndsprövningen för hanteringen av använt kärnbränsle. Föreläsare under seminariet är Ingvar Persson, sakkunnig i Kärnavfallsrådet och f.d chefsjurist på Statens kärnkraftinspektion, SKI, Ulf Bjällås, f.d hovrättslagman och ordförande för Miljööverdomstolen och Eric Markus, Blekinge Tekniska högskola.
Granskningsorganisationen på Östhammar kommun håller under 2011 en seminarieserie för att skapa en vidare bild av ett eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle. Nästa seminarium ”Långa tidsperspektiv – beslut för framtida generationer” hålls den 19 maj. Anmälan.