Kalendarium 2015

USA:s motsvarighet till Kärnavfallsrådet, the U.S. Nuclear Waste Technical Review Board, anordnar en workshop för att utvärdera och identifiera de tekniska och vetenskapliga frågorna i metoden djupa borrhål som slutförvar för radioaktivt avfall.
Naturskyddsföreningen Uppsala län/Östhammar och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, inbjuder till en informationskväll: Slutförvaring i Forsmark? Detta händer i kärnavfallsfrågan
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickat ut en inbjudan till ett seminarium för att presentera de olika arbeten som gjorts gällande de långsiktiga kostnadskalkylerna för att hantera kärnkraftens restprodukter (kärnavfallsprogrammet).
Kärnavfallsrådet arrangerar ett seminarium tillsammans med Nationalkommittén för strålskyddsforskning vid Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) om bakgrunden och syftet med att strålningsriskerna för slutförvar av använt kärnbränsle inte får överstiga en stråldos på 0.01 mSv per år.
Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, lämnade den 19 december in en ansökan om att få bygga SFR 2 som en ”utökad verksamhet” vid det nuvarande slutförvaret för kortlivat radioaktivt rivningsavfall, SFR. Som en del av sin granskning ber SSM remissinstanser skicka in synpunkter på både kompletteringsbehov och synpunkter i sakfrågor.
Kärnavfallsrådet är en oberoende tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen inför beslutet om slutförvaring av använt kärnbränsle. Kärnavfallsrådet lämnade den 23 februari in sin kunskapslägesrapport till statssekreterare Yvonne Ruwaida.
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickat ut en inbjudan till ett seminarium om nationella planen för allt radioaktivt avfall i Sverige. Seminariet äger rum i Stockholm den 26 mars 2015. Innan seminariet ska ett utkast på den nationella planen skickas ut.