Kalendarium 2016

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt håller huvudförhandling om SVAFO:s ansökan om tillstånd till utökad mellanlagring av radioaktivt avfall vid Studsvik. Mellanlagret behövs fram till den dag då kärnavfallsbolaget SKB:s planerade slutförvar har tagits i drift och avfallet kan transporteras dit.
Regeringen har skickat ut Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, rapport om effekterna av Studsvikslagens (1988:1597) upphörande på remiss. Studsvikslagen är till för att finansiera omhändertagandet och slutförvaringen av det historiska radioaktiva avfallet från kärnkraftsforskning och det militära kärnvapenprogrammet.
Ett rundabordssamtal om konst och strålningens långa tidsperspektiv i anslutning till utställningen Perpetual Uncertainty på Bildmuseet i Umeå. Dagen inleds med korta presentationer av inbjudna konstnärer och kärnforskare, och följs av en serie rundabordssamtal som behandlar deltagarnas olika perspektiv på konst och kärnenergi. 
Naturskyddsföreningen Uppsala län/Östhammar och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, inbjuder till en informationskväll: Slutförvaring i Forsmark 
Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, presenterar sitt senaste forsknings- och utvecklingsprogram (Fud-16) för SSM och de remissinstanser som ska vara myndigheten behjälplig med synpunkter om programmet.
Ringhals AB bjuder in närboende, företag, organisationer, allmänhet och myndigheter till samråd om utökning av lagringsvolym i Ringhals markförvar för mycket lågaktivt avfall. Syftet med samrådet är att informera om den planerade verksamheten och att inhämta synpunkter på bland annat inriktning och innehåll i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram.
Kärnavfallsbolaget SKB bjuder in berörda myndigheter, kommuner och organisationer till samråd enligt 6 kap miljöbalken om bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn. Syftet med samrådet är att skapa möjlighet att via sjövägen transportera bort bergmassor från planerade anläggningsarbeten.
Kärnavfallsrådet anordnar ett seminarium om etiska aspekter på kärnbränslecykeln den 13 juni, i samband med SENIX-konferensen (se separat nyhet länkad nedan). Fyra teman står på agendan för seminariet; uranbrytning, platsvalsprocessen, mervärdesavtal med lokala aktörer för förvaring av kärnavfall, samt kärnbränslecykeln, slutförvaring och återtagbarhet.
Karita Research anordnar för andra året en tredagarskonferens den 13-15 juni med syfte att lyfta behovet av att integrera sociala frågor i policys, program och projekt inom energisektorn.
Nätverket för kritiska kulturarvsstudier ordnar en mingelträff på Stockholms universitet med presentation av aktuell forskning om ”Post-nukleära landskap: Att leva med ett radioaktivt arv”. Under seminariet presenteras även ett evenemang som planeras för att uppmärksamma att det i vår är 30 år sedan Tjernobylolyckan.