Kalendarium 2010

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM anordnar ett seminarium om ekonomisk riskhantering i stora komplexa projekt relaterat till slutförvarsprogrammet för kärnavfall. Syftet med seminariet är att inleda en kunskapsinventering om olika metoder för bedömning och hantering av ekonomiska risker i stora industriprojekt.
Kärnavfallsbolaget SKB håller i ett frukostseminarium där bolaget presenterar sitt forskningsprogram Fud-2010 som ska lämnas in till Strålsäkerhetsmyndigheten i slutet av september.
OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA anordnar ett forum i Paris för tioende året i rad. Detta gör de genom sin kommitté, Radioactive Waste Management Committee, RWMC. Forumet riktar sig till aktörer inom kärnavfallsbranschen och ger möjlighet för kunskapsutbyte och diskussion. Länkar:
Det internationella projektet ”Reversibility and Retrievability in Geological Disposal of Radioactive Waste” (R&R), kopplat till OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, ordnar en konferens i mitten av december. Konferensen kommer ta upp möjligheter och gränser i frågan om återtagbarhet av använt kärnbränsle.
Den 22 oktober arrangerar Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett möte där kärnavfallsbolaget SKB presenterar sitt forskningsprogram Fud-2010 som ska lämnas in till myndigheten i slutet av september. Program för dagen finns att ladda ner nedan.
Den 17 november arrangerar Kärnavfallsrådet ett seminarium om bästa möjliga teknik – tolkning och användning inom olika avfallsområden. Seminariet är en del i Kärnavfallsrådets Genomlysningsprogram.
Efter trettio år av forskning finns fortfarande ingen säker lösning på hur vi ska slutförvara vårt högaktiva kärnavfall. På eftermiddagen den 28 maj arrangerar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett kärnavfallsseminarium med titeln "Kärnavfall - hot och möjligheter".
Konferensen ”The Challenge of Interim Storage and Long Term Disposal” arrangeras den 27-28 september i London. Konferensen försöker ge en överblick på läget inom kärnavfallsområdet rörande mellanlagring och slutförvaring av högaktivt kärnavfall. 
Ett seminarium på temat ”Decommissioning of nuclear facilities” arrangeras av Kärnkraftstekniksbolaget Studsvik AB och Kärnavfallsbolaget, SKB den 14-16 september. Mötet handlar om rivning av kärnreaktorer, friklassning och slutförvaring av avfall. 
Det aktuella kunskapsläget kring frågan om kopparkorrosion kommer att redovisas vid ett frukostseminarium arrangerat av kärnavfallsbolaget, SKB. OBS! Lokalen har blivit ändrad till Blekholmsgatan 30 där SKB:s huvudkontor ligger.