Kalendarium 2019

Den 17 december håller Östhammars kommuns referensgrupp ett öppet möte. Där planerar kommunen att informera om mark- och miljödomstolens och Strålsäkerhetsmyndighetens yttranden till regeringen i SFR-prövningen. Östhammars kommun kommer också att presentera sina yttranden över SKB:s komplettering i kärnbränsleförvarsprövningen som lämnades in den 3 december 2019.
Den 5 november 2019 träffas referensgruppen i Östhammars kommun. Mötet är öppet för allmänheten och websänds (går även att se i efterhand via kommunens webplats, se länk nedan). Mötet kommer att ta upp huvudförhandling i SFR-målet som avslutades den 2 oktober 2019. Slutförvarsenheten i Östhammars kommun ger en kort rapport från förhandlingen.
Den 16 oktober håller Strålsäkerhetsmyndigheten SSM ett informationsmöte för inbjudna remissinstanser med avsikt att presentera hur granskning och remisshantering av SKB:s FUD-program 2019 ska gå till.
Den 12 november 2019 ordnar Kärnavfallsrådet ett seminarium i Stockholm on "en stegvis prövning och ett sekel av utmaningar". Stegvis prövning kallas den tillståndsprocess som enligt kärntekniklagen Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har för olika beslut – efter och om regeringen godkänner kärnavfallsbolagets ansökan om att få uppföra ett slutförvar för kärnavfall i Forsmark.
Slutförvarsenheten på Östhammars kommun håller öppet möte om slutförvarsprocessen. Gábor Szendrö, ämnesråd på regeringskansliet och särskild utredare i kärntekniklagsutredningen, presenterar sin utredning om ny kärntekniklag.
I Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts senaste tidplan för målet om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, står det att en huvudförhandling ska att ske 23 september - 4 oktober 2019. Det står även att huvudförhandlingen i vart fall delvis ska ske i Östhammar. 
Tre internationella kärnavfallsexperter besökte Sverige på inbjudan av MKG och Milkas. Vi passade på att ge dem möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och bilder av kärnavfallsläget i Kanada, Schweiz och Europa under ett lunchseminarium.
Med anledning av att kärntekniklagutredningen lämnar sitt betänkande till regeringen den 1 april hålls en presentation av regeringens särskilde utredare Gábor Szendrö tillsammans med utredningssekreterarna Ingemar Lund och Johan Pettersson av betänkande SOU 2019:16 Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar oc
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, lanserar den 13 mars "Avvecklingsresan, en samtalsserie om olika aspekter av avveckling av kärnkraftsanläggningar". Det första samtalet handlar om var i processen de svenska reaktorerna i avveckling befinner sig och vilka krav Strålsäkerhetsmyndigheten ställer. Samtalet kan följas live på plats i Solna eller via myndighetens Youtube-kanal.
Som en del i en föredragsserie bjuder Slutförvarsenheten på Östhammars kommun in de organisationer som lämnat in yttranden i prövningen om SFR-2 till att berätta om sina yttranden för kommunens Referensgrupp. Den 19 februari kommer Strålsäkerhetsmyndigheten och Länsstyrelsen i Uppsala län att presentera sina yttranden.