Aktuellt

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Föreningarna gav sin syn på prövningen och presenterade ytterligare kunskap om problem med kopparkapseln som framkommit efter huvudförhandlingen hos miljödomstolen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I skrivelsen presenteras en analys av läget i tillståndsprövningen av kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I en serie artiklar under hösten 2017 visade Kerstin Lundell hur SSM har mörkat outredda risker med de kopparkapslar som är tänkta att användas i slutförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har den 13 april beslutat om de medel som möjliggör för miljöorganisationer att arbeta med kärnavfallsfrågor under 2018. I statens budget finns 3 miljoner kronor, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har beviljats 2 miljoner av dessa. SSM har beslutat att ta fram ett nytt regelverk som MKG anser i onödan begränsar hur medlen kan användas.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 6 april skickade Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan, KSO, in en skrivelse till riksdag och regering.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Rapporten visar att koppar korroderar i en uppmätt syrgasfri miljö som är gjord för att efterlikna en slutförvarsmiljö.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen gavs remissinstanserna den 2 februari tillfälle att yttra sig till domstolen om artskyddsmålet ska förklaras vilande eller ej.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Mark- och miljödomstolen skickade den 2 februari ut en fråga till remissinstanserna om hamnansökan ska vilandeförklaras i avvaktan på regeringens prövning.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Talare under kvällen var bl.a. företrädare från SSM, SKB, Östhammars kommun, Kärnavfallsrådet och MKG.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Utredaren, Anders Wiebert, anser enligt UNT att osäkerheterna kring kapselns inneslutande funktion i ett tusenårsperspektiv måste utredas innan ett regeringsbeslut.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Korrosionsexpert säger till SVT Uppsala ”Min inställning var att det fanns för lite information och det har jag framfört. Jag ställer mig inte bakom det.”
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Efter att mark- och miljödomstolen idag avstyrkt ansökan om ett kärnbränsleslutförvar i sitt yttrande till regeringen meddelar Östhammars kommun att folkomröstningen är avblåst.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Domstolen meddelade att ansökan på det befintliga underlaget inte är tillåtlig enligt miljöbalken och efterfrågar mer underlag i frågor rörande långsiktig säkerhet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
The Swedish Environmental Court says no to the Nuclear Waste Company SKB’s license application for a final repository for spent nuclear fuel in Forsmark, Sweden.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM rekommenderar regeringen att säga ja till ansökan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommer att ha en pressträff tisdagen den 23 januari kl. 11 angående yttrandet till regeringen över kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Rapporten visar på kraftig syrgasfri kopparkorrosion och dessutom att gropfrätning skett vilket är mycket allvarligt.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM samordnar sitt kärnbränsleförvarsyttrande till regeringen med domstolens, d.v.s till den 23 januari.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Miljödomstolen har redan den 5 december meddelat att datumet för yttrandet till regeringen över kärnbränsleförvaret i Forsmark inte kommer den 20 december utan den 23 januari nästa år.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelade idag att tidpunkten för överlämnandet av yttrandet till regeringen flyttas från den 20 december till den 23 januari kl. 11.00