Aktuellt

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturvårdsverket har underrättat regeringen att pröva även detta mål och att en prövning av målen i ett så nära sammanhang som möjligt ger stora miljömässiga fördelar.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt rörande kärnbränsleförvaret i Forsmark avslutades den 26 oktober. Dagen efter skickade domstolen ut ett pressmeddelande där det meddelades att domstolen kommer att överlämna ett yttrande till regeringen den 20 december. Yttrandet kommer att vara tillgängligt på domstolens kansli från kl. 11.00.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Föreningarna lyfte att det är av stor vikt att den långsiktiga strålsäkerheten prövas enligt miljöbalken och yrkar att ansökan ska avstyrkas.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Huvudförhandlingen om SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle avslutades idag. Domstolen planerar att lämna sitt yttrande till regeringen den 20 december.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Bl.a. redogjorde SSM för sina svar på domstolens frågor och bemötte den kritik som riktats till myndigheten i media.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Under dagen gavs kärnavfallsbolaget, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM och övriga motparter möjlighet att svara på kvarstående frågor från domstolen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen och MKG lämnar idag in ytterligare ett yttrande med dagens nyhetsartikel och det interna dokumentet som bilagor.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Ytterligare ett internt dokument från SSM visar de osäkerheter som finns gällande kärnbränsleförvarets långsiktiga strålsäkerhet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Nästa vecka blir den sista i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts huvudförhandling om SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Mark- och miljödomstolen har lyssnat aktivt och ställt många och djupa frågor både till SKB och SSM. Flera av frågorna rör riskerna med långsiktig säkerhet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Till yttrandet bifogas de avslöjande artiklarna, med de två interna SSM-protokoll och en presentation som offentliggjorts, samt några nyhetsartiklar med SSM:s kommentarer.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB har tidigare yrkat på ett reservationsvist Natura 2000-tillstånd i det fall mark- och domstolen skulle göra en annan bedömning.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Under dagen lämnade Naturskyddsföreningen och MKG in ett nytt yttrande avseende den mediala uppmärksamhet som skett de senaste dagarna över SSM:s kopparkorrosionsgranskning.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Motparter i målet redogjorde för sina synpunkter avseende kärnbränsleförvarets påverkan på naturvärden och vattenmiljöer i området.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Bland annat redogjorde kärnavfallsbolaget SKB för slutförvarets påverkan på naturvärden i området.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM har i mark- och miljödomstolens huvudförhandling om kärnbränsleslutförvaret utelämnat information om att det finns riskscenarier för skador på kopparkapslarna inom 300 år efter slutförvaring.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB redogjorde för sin verksamhet vid uppförande och drift, sin miljökonsekvensbeskrivning och konsekvenser i form av buller.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB framställde sina yttranden, redogjorde för den sökta verksamheten samt platsförhållandena samt svarade på domstolens önskan om en fördjupad redovisning av de geohydrologiska förhållandena.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Dagens huvudförhandling startade med syn på SKB:s, kapsellaboratorie. Därefter samlades alla i förhandlingssalen igen och frågor från synen hanterades.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Huvudförhandlingen haft syn på SKB:s anläggningar Clab, Äspölaboratoriet och bentonitlaboratoriet.