Aktuellt

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM skickade den 30 mars in sitt yttrande över kärnkraftbolaget SKB:s forskningsprogram Fud-2019 till regeringen..
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 25 mars genomfördes ett möte för att diskutera LOT-upptaget mellan Naturskyddsföreningen och MKG och SSM:s GD.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
MKG:s kanslichef ger en personlig reflektion över kärnavfallsbolaget SKB:s upptag av två 20-åriga försökspaket i LOT-experimentet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 11 mars hölls återigen ett avstämningsmöte mellan Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och kärnavfallsbolaget SKB. Mötena rör nu både prövningen av kärnbränsleförvaret och tillbyggnationen av förvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR 2). 
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I en s.k. lagrådsremiss den 5 mars 2020 föreslår regeringen lagändringar som rör statens ansvar för vissa kärnavfallsfrågor.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I en ny artikelserie i den vetenskapliga tidskriften ”Energies” sammanfattas kunskapsläget inom området kärnavfallsförvaring i djupa borrhål.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsrådet lämnade den 20 februari över sin nya kunskapslägesrapport till miljöminister Isabella Lövin.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har lämnat in ett gemensamt yttrande över förslaget till forskningsprogrammet Fud-2019. Föreningarna tar i yttrandet upp att kärnavfallsbolaget SKB har tagit upp två försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I ett tredje kompletterande yttrande vill nu Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG göra regeringen uppmärksam på att ytterligare skriftväxling skett i frågan om LOT-upptaget.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 21 januari 2020 skickade Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG ett brev till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s generaldirektör Nina Cromnier om ett möte om LOT-upptaget.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
MKG bemöter svar från SSM om Lot-upptaget i en ny skrivelse.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB har den 18 december 2019 lämnat synpunkter på innehållet i remissyttrandena i prövningen av kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och kärnavfallsbolaget SKB träffades på ett avstämningsmöte den 6 december 2019. På mötet berättade SKB att kopparkorrosionsresultat, inklusive från det varma kopparröret, från det nya LOT-upptaget troligen kommer att redovisas redan under första halvåret 2020.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Östhammars kommun har yttrat sig över den komplettering kraftindustrins kärnavfallsbolag (SKB) lämnade in i kärnbränsleförvarsprövningen den 4 april 2019.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 27 november 2019 svarade SSM på MKG:s frågor till myndigheten om LOT-upptaget.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Regeringen har skickat de inkomna remissyttrandena i miljöprövningen av kärnbränsleförvaret enligt miljöbalken till kärnavfallsbolaget SKB.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG kompletterar sitt yttrande till regeringen ännu en gång rörande prövningen av kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Med anledning av att ytterligare information nu framkommit följer nu MKG upp tidigare skrivelse till SSM i syfte att säkra kvalitét och redovisning av resultat från LOT-försöket.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 5 november 2019 träffades referensgruppen i Östhammars kommun på Storbrunn i Östhammar.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Med anledning av att SKB meddelat att försökspaketet Lot S2 tagits upp kompletterar nu MKG och dess medlemsföreningar sitt yttrande till regeringen om korrosionsfrågorna.