Kalendarium

MKG med medlemsföreningar genomförde den 9 juni ett webseminarium om kopparkorrosion, LOT-försöket och regeringens remiss till allmänheten om det föreslagna kärnbränsleförvaret. Det gick att delta som åhörare via Zoom (där det gick att ställa frågor) och via YouTube.
Seminsriet har ställts in.... Statens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, ger ut en kunskapslägesrapport i februari varje år. Årets rapport handlar om ”Steg för steg. Var står vi? Vart går vi?”. Den 16 mars anordnar rådet ett seminarium om rapporten. Tid: Måndagen den 16 mars kl. 13.00-17.00
Den 18 februari håller Östhammars kommuns referensgrupp möte. Där planerar kommunens slutförvarsorganisation att informera om Fud 2019 (forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall samt för avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar).
Den 17 december håller Östhammars kommuns referensgrupp ett öppet möte. Där planerar kommunen att informera om mark- och miljödomstolens och Strålsäkerhetsmyndighetens yttranden till regeringen i SFR-prövningen. Östhammars kommun kommer också att presentera sina yttranden över SKB:s komplettering i kärnbränsleförvarsprövningen som lämnades in den 3 december 2019.
Den 5 november 2019 träffas referensgruppen i Östhammars kommun. Mötet är öppet för allmänheten och websänds (går även att se i efterhand via kommunens webplats, se länk nedan). Mötet kommer att ta upp huvudförhandling i SFR-målet som avslutades den 2 oktober 2019. Slutförvarsenheten i Östhammars kommun ger en kort rapport från förhandlingen.
Den 16 oktober håller Strålsäkerhetsmyndigheten SSM ett informationsmöte för inbjudna remissinstanser med avsikt att presentera hur granskning och remisshantering av SKB:s FUD-program 2019 ska gå till.
Den 12 november 2019 ordnar Kärnavfallsrådet ett seminarium i Stockholm on "en stegvis prövning och ett sekel av utmaningar". Stegvis prövning kallas den tillståndsprocess som enligt kärntekniklagen Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har för olika beslut – efter och om regeringen godkänner kärnavfallsbolagets ansökan om att få uppföra ett slutförvar för kärnavfall i Forsmark.
Slutförvarsenheten på Östhammars kommun håller öppet möte om slutförvarsprocessen. Gábor Szendrö, ämnesråd på regeringskansliet och särskild utredare i kärntekniklagsutredningen, presenterar sin utredning om ny kärntekniklag.
I Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts senaste tidplan för målet om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, står det att en huvudförhandling ska att ske 23 september - 4 oktober 2019. Det står även att huvudförhandlingen i vart fall delvis ska ske i Östhammar. 
Tre internationella kärnavfallsexperter besökte Sverige på inbjudan av MKG och Milkas. Vi passade på att ge dem möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och bilder av kärnavfallsläget i Kanada, Schweiz och Europa under ett lunchseminarium.