Nyheter

Publicerad den i kategorin Nyheter
Föreningarna lyfter problemet med att det inte är visat att kopparkapslarna som ska garantera den långsiktiga säkerheten i kärnbränsleförvaret kommer att hålla.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 12 februari 2021 tog Strålsäkerhetsmyndigheten SSM beslut om att förelägga kärnavfallsbolaget (SKB) att uppdatera redovisningen av reparations- och förslutningsåtgärder för bergsalen för medelaktivt avfall, 1BMA, i det befintliga förvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturvårdsverket svarade 12 februari att verket avser hålla samråd om kompletteringen med Polen och Tyskland.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I DN tillåts en Vattenfallchef och en enhetschef på SSM oemotsagda få framföra dubbla felaktigheter rörande regeringens prövning av kärnbränsleförvarsansökan.
Publicerad den i kategorin Nyheter
I ett inslag den 5 februari 2021 uppmärksammar SVT Nyheter frågeställningen om hur framtida generationer ska kunna varnas för kärnavfall.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM arbetar med att uppdatera den nationella planen för allt radioaktivt avfall. Planen är Sveriges version av det krav på att varje medlemskap ska ha ett nationellt program för ansvarsfull och säker hantering använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Ansökan om tillstånd för att få bygga ett nytt förvar för kortlivat rivningsavfall, SFR 2, vid det befintliga SFR i Forsmark stod på agendan den 28 januari 2021 då Östhammars kommun höll workshop för förtroendevalda i kommunfullmäktige.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 26 januari 2021 hölls ett avstämningsmöte mellan Kärnavfallsrådet, regeringens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) där aktuella frågor för bägge organisationerna presenterades.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturvårdsverket ombeds svara senast 29 januari 2021.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Detta är bl.a. på grund av att en extra insatt expert i material- och teknikvetenskap ska bedöma kärnavfallsbolagets val av metoder för analys av kopparkorrosion i försöket.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Under 2020 har två ledamöter, Karin Högdahl, geolog och Jenny Palm, professor i hållbar stadsutveckling lämnat sina uppdrag i Kärnavfallsrådet.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen beslutade den 10 december att de avgifter som kärnkraftsindustrin betalar till kärnavfallsfonden ska, under år 2021, ligga på ungefär samma nivå som tidigare period. Vanligtvis beslutas avgifterna för en treårsperiod, men på grund av förseningar i och med Covid-19-pandemin har Riksgälden granskningsarbete försenats.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Östhammars kommun har gjort en dokumentärfilm som kallas Resan mot ett slutförvar.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 17 december 2020 tog regeringen beslut om regleringsbrevet för budgetåret 2021 för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 16 december höll Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ett digitalt seminarium om den nationella planen för allt radioaktivt avfall enligt EU:s kärnavfallsdirektiv. Under mötet presenterades ett utkast till en uppdaterad rapport och inbjudna deltagare kunde ställa skriftliga frågor och ge kommentarer. 
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 16 december 2020 avslutade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett åtta år långt granskningsärende om feldeponerat kärnavfall i SFR, förvaret för kortlivat rivningsavfall i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 11 december skickade MKG in en skrivelse till SSM med övergripande synpunkter på SSM:s arbete, bl.a. om SSM:s uttalanden samt den bristande diarieföringen och öppenheten.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I ett tredje bidrag på engelska till den kvalitetsgranskning av LOT-försöket som utförs av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, uppmärksammar föreningen ny kunskap om syrgasfrihet i försök med koppar, kommenterar svar SKB gett på frågor från SSM och kritiserar att bolaget inte lämnar över underlag.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 10 december 2020 beslutade regeringen att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall (Fud-19) uppfyller kraven enligt kärntekniklagen. Regeringen ställde ett antal villkor i beslutet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 3 december skickade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ut en remissversion av rapporten ”Nationell Plan för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall” på remiss. Sista svarsdatum är den 31 januari 2021.