Nyheter

Publicerad den i kategorin Nyheter
Utan att Miljödepartementet frågat efter det har kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, lämnat ett yttrande till regeringen där bolaget bemöter de synpunkter som inkommit som svar på den remiss till allmänheten om kärnbränsleförvarsansökan som departementet skickade ut under våren.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kärnavfallsrådet har den 30 juni lämnat in sitt yttrande till regeringen över kärnavfallsbolagets, SKB:s, forskning- och utvecklingsprogram, Fud-19.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kärnavfallsrådet lämnade den 20 februari över sin nya kunskapslägesrapport till miljöminister Isabella Lövin. Rapporten har titeln ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står vi? Vart går vi?”. Tanken var att Kärnavfallsrådet även skulle ha anordnat ett seminarium om rapporten men på grund av Corona-pandemin ställdes seminariet in.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Rapporten berättar om förhållandena och redovisar data för försöket sedan installationen, bl.a. om temperaturer och vattenförhållanden i den skyddande bentonitleran.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Riksgälden har skickat ut en remiss med förslag på kärnavfallsavgifter och finansierings- och kompletteringsbelopp (säkerheter) för 2021. Avgifter och belopp är i stort sätt på samma nivå som tidigare förutom avgiften för Barsebäck som sänks med 90%.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Det var vissa tekniska problem vid genomförandet men nu finns en komplett redigerad version att se på Youtube.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Bland annat förslag på att det slutliga ansvaret för ett geologiskt slutförvar och det avfall som finns i anläggningen ska vila på staten.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Under kvällen den 9 juni röstade Östhammars kommunfullmäktige nej till att anordna en folkomröstning i Östhammar om det planerade kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
På ett avstämningsmöte den 4 juni med Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, presenterade kärnavfallsbolaget, SKB, bl.a. sin planering för fortsatta prövningar av kärnbränsleförvaret och SFR 2. SSM informerade om översynen av myndighetens författningssamling.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Ringhals AB har den 2 juni återkallat ansökan om att få tillstånd för en utökning av lagringsvolym vid markförvaret för mycket lågaktivt avfall vid Ringhals kärnkraftverk. Prövningen hade pågått sedan maj 2017 vid Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt enligt miljöbalken och av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM enligt kärntekniklagen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 27 maj träffades SSM och SKB för att myndigheten skulle få information om det aktuella läget med SKB:s hantering av de två försökspaket (A3 och S2).
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB svarar att de vidhåller sin ansökan och ställer sig bakom de bedömningar som domstolen gör, samt accepterar de tillståndsvillkor som SSM föreslagit.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Efter en beredning av ansökan om ett nytt förvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga förvaret SFR, skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ansökan vidare till regeringen hösten 2019. SSM tillstyrkte ansökan enligt kärntekniklagen.
Publicerad den i kategorin Nyheter
På ett möte den 6 december 2019 informerade kärnavfallsbolaget SKB Strålsäkerhetsmyndigheten SSM om att analyserna och redovisningen av kopparkorrosion i de 20 åriga försökspaketen i LOT-upptaget i Äspölaboratoriet ska kunna vara klara redan under första halvåret 2020. 
Publicerad den i kategorin Nyheter
Vart tredje år tar regeringen beslut om nya nivåer på kärnavfallsavgifterna och de ekonomiska säkerheter som ska garanteras av reaktorägarna. Riksgälden har i uppdrag att granska och föreslå avgifterna och säkerheter senast sista september året innan avgiftsperiodens start.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Föreningarna gör regeringen uppmärksam på att kärnavfallsbolaget SKB vänt i frågan om redovisning av resultaten och troligen kommer att presentera dessa under första halvåret 2020.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Riksgälden har den 19 februari 2020 beslutat att utfärda nya föreskrifter om kärnavfallsfinansiering. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om kostnadsberäkningar, ansökningar om medel ur kärnavfallsfonden och redovisningar av hur utbetalade fondmedel använts.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen har den 16 april lämnat en proposition till riksdagen med lagändringar som rör statens ansvar för vissa kärnavfallsfrågor. Regeringen föreslår att det slutliga ansvaret för ett geologiskt slutförvar och det avfall som finns i anläggningen ska vila på staten.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG har den 8 april 2020 skickat ett brev till GD:n för SSM och tackat för mötet mellan SSM och föreningarna den 25 mars.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Under 2015 fattade Vattenfall beslutet att stänga av kärnkraftreaktorerna Ringhals 1 och 2. Därefter har arbete skett för att planera avställning och rivning. Ringhals 2 stängdes av den 30 december 2019 och Ringhals 1 planeras stängas av den 31 december 2020. Den 7 april 2020 gav Mark- och miljödomstolen i Vänersborg tillstånd nedmontering och rivning av reaktorerna.